EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИКИ В СИСТЕМІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК
В. А. Свічкарь

УДК: 339.5

В. А. Свічкарь

РИЗИКИ В СИСТЕМІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК

Анотація

У статті автором розглянуті ризики в системі митного регулювання міжнародних ланцюгів поставок. Зазначено, що в сучасних умовах розвитку світової економіки категорії «ризик», «управління ризиками» та «ланцюг поставок» практично неможливо розглядати окремо. Міжнародний ланцюг поставок товарів піддається цілому ряду ризиків, що несе багато складнощів та проблем для авторизованих економічних операторів. Принцип безпеки міжнародного ланцюга поставок товарів, що заснований на оцінці ризиків, стає на сьогодні базовим принципом взаємодії у митній сфері.
Метою статті є аналіз ризиків в системі митного регулювання міжнародних ланцюгів поставок.
В статті зазначено, що одним з основних принципів функціонування міжнародного ланцюга поставок товарів є принцип безпеки, який заснований на оцінці ризиків. Застосування управління ризиками у митних операціях було викладено у ряді міжнародних нормативних актів. Питання використання системи управління ризиками у міжнародних ланцюгах поставок отримали неабиякий розвиток в рамках діяльності Європейського Союзу (ЄС). Наголошено, що специфічною особливістю сучасного управління ризиками у ланцюгах поставок стає реалізація підходу багаторівневого управління митними ризиками в ЄС. В рамках даного підходу формується перспективна концептуальна модель управління митними ризиками в рамках міжнародних ланцюгів поставок, реалізація якої передбачає вирішення певних задач. автором проаналізовані основні блоки цих задач, а саме: інформаційні, ресурсні та забезпечення взаємодії.
Як висновок, зазначено, що в умовах поширення глобалізаційних процесів та зростання об’ємів міжнародної торгівлі зростає роль митних служб, основним завданням яких стає зменшення ризиків міжнародних ланцюгів поставок та підвищення їх конкурентоспроможності. Країни-члени Європейського Союзу приділяють значну увагу питанням управління ризиками у міжнародних ланцюгах поставок. Ними розроблено ряд нормативних актів, які регулюють діяльність митних служб в напряму підвищення ефективності функціонування міжнародних ланцюгів поставок товарів. Але залишається багато задач, які мають бути вирішені країнами Євросоюзу у даній сфері. Розв’язання даних завдань допоможе митним органам піднятися на більш високий, конкурентоспроможний рівень митного менеджменту.

V. A. Svichkar

RISKS IN THE SYSTEM OF CUSTOMS REGULATION OF INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS

Summary

In the article the author considers the risks in the system of customs regulation of international supply chains. It is noted that in today's conditions of development of the world economy, the category of "risk", "risk management" and "supply chain" is practically impossible to consider separately. The international supply chain is exposed to a wide range of risks, which has many challenges and challenges for authorized economic operators. The principle of security of the international supply chain of goods, based on risk assessment, is today the basic principle of interaction in the customs field.
The purpose of the article is to analyze the risks in the system of customs regulation of international supply chains.
The article states that one of the main principles of the functioning of the international supply chain is the principle of security based on risk assessment. The application of risk management in customs operations was outlined in a number of international regulations. The use of the risk management system in international supply chains has received considerable development within the framework of the European Union (EU). It is emphasized that the specific feature of modern risk management in supply chains is the implementation of the multi-level approach to customs risks in the EU. Within the framework of this approach a perspective conceptual model of customs risks management within the framework of international supply chains is being formed, implementation of which involves solving certain problems. The author analyzes the main blocks of these tasks, namely: informational, resource and interoperability.
As a conclusion, it is noted that in the conditions of the spread of globalization processes and the growth of volumes of international trade, the role of customs services is increasing, the main task of which is to reduce the risks of international supply chains and increase their competitiveness. European Union member states pay close attention to risk management in international supply chains. They developed a number of regulations regulating the activities of customs services in order to improve the efficiency of the operation of international supply chains. But there are many challenges that the EU countries must address in this area. Solving these tasks will help customs authorities to rise to a higher, more competitive level of customs management.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 342

Відомості про авторів

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Свічкарь В. А. Ризики в системі митного регулювання міжнародних ланцюгів поставок. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6172 (дата звернення: 16.12.2019).

Svichkar, V. A. (2018), “Risks in the system of customs regulation of international supply chains”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6172 (Accessed 16 Dec 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.