EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ УКРАЇНИ
О. І. Омельченко, О. М. Рац

УДК: 338.28:336.74

О. І. Омельченко, О. М. Рац

АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ УКРАЇНИ

Анотація

В статті проведено аналіз найбільш впливових макроекономічних показників, які відображають ефективність виконання функцій НБУ з регулювання економіки та є важливими індикаторами монетарної політики центрального банку, а саме: динаміки грошових агрегатів, рівня монетизації економіки, швидкості обертання грошей, рівня безпеки функціонування грошового ринку, рівня доларизації економіки. В результаті аналізу виявлено, що всім показникам притаманний нестабільний характер, що і відображає реалії української економіки. Протягом 2007-2017 рр. грошова маса збільшилася втричі, спостерігається тенденція до зростання обсягів готівки в грошовому обігу національних валют і коливається на позначці 30%, рівень безпеки функціонування грошового ринку також не відповідає нормативному значенню і перевищує його більше, ніж втричі. Рівень монетизації економіки не перевищує 63%, що значно менше загальносвітової практики забезпечення грошима потреб суспільства. Аналіз показників доларизації економіки та швидкості обертання грошей показав стабільну тенденцію в межах норми. З огляду на визначену динаміку основних індикаторів розвитку грошового обігу було проаналізовано заходи грошово-кредитної політики, спрямованої на стабілізацію національної грошової одиниці.

Oksana І. Omelchenko, Olga M. Rats

ANALYSIS AND REGULATION OF THE MONEY SUPPLY OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to analysis of the most influential macroeconomic indicators that reflecting the efficiency of the NBU's functions in regulating the economy. They are important indicators of the central bank's monetary policy and includes: dynamics of the monetary aggregates, level of monetization of the economy, speed of money rotation, level of security of the functioning of the money market, level of dollarization of the economy. It was found that all indicators are inherently unstable that reflects the realities of the Ukrainian economy. During 2007-2017, money supply increased threefold, the level of security of the functioning of the money market is not in line with the normative meaning and exceeds it more than three times. There is a tendency to increase the volume of cash (30%) in the monetary circulation of national currencies. The level of monetization of the economy also does not exceed 63%, which is considerably less than the global practice of providing the money needs of society. The analysis of indicators of dollarization of the economy and the speed of money showed a stable tendency within the normal range. The measures of monetary policy aimed at stabilizing the national currency were investigated.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 5989

Відомості про авторів

О. І. Омельченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

Oksana І. Omelchenko

Candidate of Economic Sciences, Docent Associate Professor at the Department of Banking Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine


О. М. Рац

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

Olga M. Rats

Candidate of Economic Sciences, Docent Associate Professor at the Department of Banking Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Як цитувати статтю

Омельченко О. І., Рац О. М. Аналіз та регулювання грошової маси України. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6176 (дата звернення: 17.08.2022).

Omelchenko, Oksana І. and Rats, Olga M. (2018), “Analysis and regulation of the money supply of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6176 (Accessed 17 Aug 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.