EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК РИНКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
О. В. Марценюк-Розарьонова, Ю. Ю. Марчук

УДК: 368.2

О. В. Марценюк-Розарьонова, Ю. Ю. Марчук

РОЗВИТОК РИНКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті досліджено сутність функціонування ринку автострахування; наведено результати оцінки стану страхування в Україні; встановлено актуальність та необхідність розвитку страхування авто в Україні; відображена структура українського страхового ринку; проаналізовано фактори, що здійснюють вплив на розвиток цього напряму страхування. Висвітлено основні недоліки діяльності сучасних страховиків та визначено наслідки їх взаємовідносин зі страхувальниками. Окреслено напрямки для удосконалення сучасної системи автострахування та узагальнено висновки про дійсний розвиток страхування в Україні, надано рекомендації для підвищення ефективності функціонування сфери страхування авто. На основі аналізу показників і тенденцій функціонування ринку автострахування обґрунтовано ритмічність розвитку сегментів економіки і взаємозв’язок страхування та соціальної стабільності населення України.

O. V. Martsenyuk-Rozaronova, Y. Y. Marchuk

DEVELOPMENT OF AUTO INSURANCE MARKET IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The article investigates the essence of the functioning of the auto insurance market; the results of assessing the state of insurance in Ukraine are presented; the urgency and necessity of the development of automobile insurance in Ukraine is determined; the structure of the Ukrainian insurance market is reflected; The factors influencing the development of this area of insurance are analyzed. The main shortcomings of the insurers' functioning in the present conditions are outlined and the results of their relationship with the policyholders are determined. The directions for improvement of the modern system of motor insurance are revealed, and conclusions about the general development of insurance in Ukraine are made, recommendations for improving the efficiency of the auto insurance sector are given. On the basis of analysis of indicators and trends of the functioning of the auto insurance market, the pace of development of economic segments and the interconnection of insurance and social stability of the Ukrainian population are substantiated.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 256

Відомості про авторів

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

O. V. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University


Ю. Ю. Марчук

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Y. Y. Marchuk

Student, master, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

Як цитувати статтю

Марценюк-Розарьонова О. В., Марчук Ю. Ю. Розвиток ринку автострахування в Україні: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6182 (дата звернення: 19.09.2019).

Martsenyuk-Rozaronova, O. V. and Marchuk, Y. Y. (2018), “Development of auto insurance market in Ukraine: problems and prospects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6182 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.