EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ АКСЕЛЕРАТОРІВ У ВДОСКОНАЛЕННІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА
І. В. Котькалова-Литвин

УДК: 658.14.001.33

І. В. Котькалова-Литвин

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ АКСЕЛЕРАТОРІВ У ВДОСКОНАЛЕННІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Проведено теоретичне дослідження джерел формування фінансових ресурсів підприємств. Проаналізовано позитивні сторони та обмеження щодо залучення і використання власних та залучених джерел фінансування діяльності підприємства. Доведено, що незважаючи на значну кількість джерел фінансових ресурсів, жоден з них, найчастіше, не задовольняє стовідсотково потреби підприємства, що збільшує ускладнює процес ефективного управління фінансовим забезпеченням підприємства. В контексті вирішення означеної проблеми авторами запропоновано ввести в систему менеджменту підприємства фінансового акселератора, головною задачею якого буде модифікація існуючих інструментів фінансування у якісно новий продукт, який абсолютно відповідає вимогам та поточному фінансовому стану підприємства. Запропоновані заходи дозволять вдосконалити систему управління фінансовим забезпеченням підприємства та підвищити результативність його діяльності.

I. Kotkalova-Lytvyn

THE ROLE OF FINANCIAL ACCELERATORS IN ENTERPRISE’S FINANCIAL PROVISION IMPROVEMENT

Summary

Have conducted theoretical research regarding sources of formation of enterprise financial resources. Performed analysis of pros and cons regarding using internal enterprise financial resources or attracting them from the outside market. It is proved that despite significant number of potential sources of financial resources, usually none of them is able to completely meet company’s needs, which increases complexity for the effective management of enterprise financial provision. In the context of solving this problem, author has proposed to introduce into company’s management system additional department called financial accelerator, main task of which will be to combine and modify set of available financial instruments into a qualitatively new product, which should completely meet requirements and current financial conditions of the enterprise. Proposed measures will allow to improve enterprise’s financial management system and increase effectiveness of its activity.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 318

Відомості про авторів

І. В. Котькалова-Литвин

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

I. Kotkalova-Lytvyn

Candidate of economic sciences, Associate professor, Department of Management and Marketing Private Higher Education Institution “European University” Kyiv

Як цитувати статтю

Котькалова-Литвин І. В. Роль фінансових акселераторів у вдосконаленні управління фінансовим забезпеченням підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6183 (дата звернення: 16.12.2019).

Kotkalova-Lytvyn, I. (2018), “The role of financial accelerators in enterprise’s financial provision improvement”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6183 (Accessed 16 Dec 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.