EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З БОКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
О. В. Нєізвєстна, К. В. Ткачук

УДК: 336.7(477)

О. В. Нєізвєстна, К. В. Ткачук

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З БОКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану кредитування економіки України з боку банківського сектору. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці вітчизняних вчених-економістів, показники грошово-кредитної статистики, розкриті основні тенденції і проаналізовані обсяги вливання банками кредитних ресурсів в економіку України за строками та за видами валют. Встановлено, що банківська система України слабко виконує своє головне призначення – ресурсне забезпечення економіки. Банки не змогли швидко адаптуватися до фінансового-економічних шоків та незмінної нестабільності у політичній сфері. Це в свою чергу стало причиною збільшення рівня кредитного ризику, як наслідок – збільшення обсягів резервування та зменшення інвестиційних можливостей. Наголошено, що банки мають достатній потенціал розширення інвестиційної діяльності за умов впровадження і розвитку нових кредитних продуктів для економічно активних суб’єктів, модернізації системи контролю за ризиками, розширення клієнтської бази, тощо. Це сприятиме, перш за все, підвищенню конкурентоспроможності українських банків та забезпеченню національної економіки вкрай необхідними для неї фінансовими ресурсами, а відтак зростанню ВВП та стабілізації ситуації як в економіці загалом, так і в банківській системі, зокрема.

O. V. Nieizviestna, K. V. Tkachuk

RESEARCH THE CURRENT STATE OF THE UKRAINE'S ECONOMY CREDITING BY THE BANKING SECTOR

Summary

The article is devoted to the study of the current state of the Ukraine’s economy crediting by the banking sector. Analyzing, systematizing and generalizing the research works of the native economists, the indicators of the monetary statistics, the main tendencies have been revealed and the volumes of the banks' injections of the credit resources into the Ukraine’s economy have been analyzed as to the terms and the currencies types. It has been recognizeded that the Ukrainian banking system doesn’t adequately perform its main purpose – supporing the economy with funds.
The banks were not able to quickly adapt to the financial and economic shocks and the long-lasting instability in the political sphere. This, in its turn, caused an increase in the level of a credit risk and, as a consequence - an increase in the reserve volumes and a decrease in the investment opportunities. It was emphasized that the banks have the sufficient potential for the expansion of the investment activity under the conditions of the introduction and the development of the new credit products for the economically active entities, the modernization of a risk control system, the expansion of the bank’s customer base, etc. First and foremost, it will allow to increase the competitiveness of the Ukrainian banks and provide the national economy with the essential financial resources and, consequently, the GDP growth and the stabilization of the situation both in the economy as a whole and in the banking system, in particular.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 310

Відомості про авторів

О. В. Нєізвєстна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

O. V. Nieizviestna

Associate Professor Department of Finance and Banking Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky Associate Professor, Candidate of Sciences (Economics)


К. В. Ткачук

здобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

K. V. Tkachuk

applicant in higher education Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

Як цитувати статтю

Нєізвєстна О. В., Ткачук К. В. Дослідження сучасного стану кредитування економіки України з боку банківського сектору. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6189 (дата звернення: 19.09.2019).

Nieizviestna, O. V. and Tkachuk, K. V. (2018), “Research the current state of the Ukraine's economy crediting by the banking sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6189 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.