EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ
А. А. Дюк

УДК: 336.5.001.26

А. А. Дюк

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

Анотація

In modern conditions of market transformations are needed to ensure effective management of budget expenditures. The system of public expenditure management Ukraine is imperfect, evidenced by: increasing the cost of servicing the public external and domestic debt, implementation of planned strategic and tactical tasks and reduce quality of life, hence the relevance of the study. The main directions of the State Budget-2018 were as follows: the growth of the national economy and increase of incomes, strengthening of the country's defense, support of the agrarian sector and road construction, decentralization and energy efficiency, development of human capital: education, science, medicine, culture. For the first time, the budget has been created for the medium term based on the budget resolution of 2018-2020. This is a three-year plan for budgeting, and funds are not distributed between industries and not from content, but are oriented towards financing real programs and services.

A. A. Diuk

FORMATION OF THE SYSTEM OF STATE BUDGET EXPENDITURES AND THEIR OPTIMIZATION

Summary

В сучасних умовах ринкових трансформацій виникає потреба у забезпеченні ефективного управління бюджетними видатками. Система управління видатками державного бюджету України є недосконалою, про це свідчать: збільшення витрат на обслуговування державного зовнішнього та внутрішнього боргу, невиконання намічених стратегічних і тактичних завдань, зниження рівня та якості життя населення, що обумовлює актуальність дослідження. Основними напрямами Державного бюджету-2018 року визначили: зростання національної економіки та підвищення доходів населення, посилення обороноздатності країни, підтримку аграрного сектору та будівництва доріг, децентралізацію та енергоефективність, розвиток людського капіталу: освіти, науки, медицини, культури. Вперше бюджет створений на середньострокову перспективу на основі бюджетної резолюції 2018-2020 років. Це трирічний план формування бюджету, і кошти у ньому розподіляються не між галузями і не від утримання, а орієнтуються на фінансування реальних програм і надання послуг.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 273

Відомості про авторів

А. А. Дюк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

A. A. Diuk

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Дюк А. А. Формування системи видатків державного бюджету та їх оптимізація. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6191 (дата звернення: 19.09.2019).

Diuk, A. A. (2018), “Formation of the system of state budget expenditures and their optimization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6191 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.