EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Т. П. Ткаченко, С. О. Тульчинська, Д. В. Бойчук

УДК: 336.64: 67

Т. П. Ткаченко, С. О. Тульчинська, Д. В. Бойчук

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття «дохід» різними науковими економічними школами. Встановлено, що доходи підприємства – це найважливіша категорія, від якої залежить чи буде підприємство функціонувати надалі, доходи впливають на всі інші показників діяльності підприємства. Обумовлено необхідність побудови ефективного управління доходами на підприємстві, оскільки дохід є показником ефективності діяльності і від нього залежить можливість подальшого функціонування підприємства. З’ясовано, що важливим для функціонування підприємства є формування системи управління доходами, яка полягає в пошуку шляхів їх максимізації, а також організації суворого контролю за своєчасністю і обсягом надходження доходів. Запропоновано етапи управління доходами, що включають: аналіз доходів попередніх періодів; пошук шляхів підвищення доходів; планування річних показників доходів; складання планових квартальних та помісячних показників доходів; здійснення контролю за виконанням планів по доходам; у разі виявлення відхилень від планових показників пошук причин та застосування методів коригування рівня доходів; складання звіту про фактично отриманий дохід і порівняння отриманих значень із плановими показниками. Обґрунтовано, що методи коригування рівня доходів дозволяють керівникам своєчасно приймати рішення щодо змін у діяльності підприємства з метою підвищення рівня доходів.

T. Tkachenko, S. Tulchynska, D. V. Boichuk

INCOME MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

Summary

The article analyzes the approaches of different scientific and economic schools to the definition of "income". Found that the company's incomes are the most important category, on which depends will the enterprise function in the future, incomes also affect all other indicators of the enterprise. The necessity of building an effective income management on enterprise is substantiated, since income is an indicator of the efficiency of performance and from it the possibility of further activity of the enterprise depends. It is found that the formation of a management system is important for the operation of the enterprise incomes, which is to find ways to maximize incomes, and to organize strict control over the timeliness and volume of income. Stages of income management were proposed, which include: analysis of previous income periods; search for ways to increase incomes; annual income indicators planning; drafting of planned quarterly and monthly income indicators; control over the implementation of income plans; finding reasons and applying methods of adjustment of income level in case of detection of deviations from planned indicators; drawing up a report on the actual received income and comparison of the obtained values with the planned indicators. It is substantiated that methods of adjusting the level of income allow managers to timely accept decision on changes in the activities of the enterprise in order to increase the income levels.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3539

Відомості про авторів

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

T. Tkachenko

Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»


С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

S. Tulchynska

Doctor of Economics, professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»


Д. В. Бойчук

магістрант кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

D. V. Boichuk

magistrate, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Як цитувати статтю

Ткаченко Т. П., Тульчинська С. О., Бойчук Д. В. Управління доходами на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6192 (дата звернення: 19.06.2021).

Tkachenko, T., Tulchynska, S. and Boichuk, D. V. (2018), “Income management in the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6192 (Accessed 19 Jun 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.