EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. А. Кучеренко

УДК: 338.436(477)

Ю. А. Кучеренко

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті розглянуто проблемні питання використання природних ресурсів в аграрних підприємствах та вплив сільськогосподарського виробництва на стан навколишнього середовища сільських територій. Проаналізована взаємозалежність та взаємовплив природних ресурсів аграрної сфери, та запропонована система показників, що характеризують стан і використання природних ресурсів в процесі сільськогосподарського виробництва. Запропоновані підходи до збереження і відтворення природних ресурсів аграрних підприємств згідно з концепцією розвитку сільських територій з урахуванням фінансово-економічної, організаційної, правової, техніко-технологічної, еколого-економічної складових.
Доведена необхідність системного підходу до збереження і відтворення природних ресурсів сільських територій з урахуванням специфіки агропромислового виробництва. Запропоновані підходи сприятимуть формуванню економічно вигідних умов для стимулювання накопичення аграрного капіталу, підвищення ефективності його використання як для розвитку аграрного підприємництва так і для розвитку сільських територій. Обґрунтовано вплив фінансових інструментів на забезпечення збереження та відтворення природних ресурсів сільських територій.

Y. Kucherenko

ECONOMIC PRINCIPLES OF PRESERVATION AND REPRODUCTION OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article deals with problematic issues of the use of natural resources in agrarian enterprises and the impact of agricultural production on the state of the environment of rural areas.The interdependence and mutual influence of the natural resources of the agrarian sphere are analyzed, and a system of indicators describing the state and use of natural resources in the process of agricultural production is proposed.Proposed approaches to preservation and reproduction of natural resources of agrarian enterprises in accordance with the concept of development of rural areas taking into account financial-economic, organizational, legal, techno-technological, ecological and economic components.
The necessity of a systematic approach to preservation and reproduction of natural resources of rural territories is proved, taking into account the specifics of agro-industrial production.The offered approaches will promote formation of economically favorable conditions for stimulation of accumulation of agrarian capital, increase of its effective use both for development of agrarian enterprise and for development of rural territories.The influence of financial instruments on ensuring the preservation and reproduction of natural resources of rural areas is substantiated.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 217

Відомості про авторів

Ю. А. Кучеренко

аспірант кафедри фінансів, Сумського Національного аграрного університету, м. Суми

Y. Kucherenko

Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Кучеренко Ю. А. Економічні засади збереження та відтворення природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6205 (дата звернення: 19.09.2019).

Kucherenko, Y. (2018), “Economic principles of preservation and reproduction of natural resource potential of agrarian enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6205 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.