EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Ю. В. Подмешальська, К. С. Бакута

УДК: УДК 657.421

Ю. В. Подмешальська, К. С. Бакута

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Анотація

В статті узагальнено проблемні питання з бухгалтерського обліку нематеріальних активів та відображення інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності, а саме: визначення нематеріального активу, його визнання, класифікація та відображення на рахунках обліку та у фінансовій звітності. Запропоновано доповнення умов визнання нематеріальних активів активами в П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Встановлено доцільність класифікації нематеріальних активів, відповідно до власних потреб для посилення внутрішнього контролю, управління, ефективного використання нематеріальних активів. У Звіті про фінансові результати запропоновано змінити назви статей, що буде відповідати змісту інформації, яка в них відображається. Доведено необхідність відображення розрахунків за операціями з нематеріальними активами на субрахунку 686 «Розрахунки з придбання необоротних активів».

Y. V. Podmeshalska, K. V. Bakuta

ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS

Summary

The article summarizes the issues of accounting for intangible assets and displays information about intangible assets in the financial statements, namely: the definition of an intangible asset, its recognition, classification and presentation in the accounts and in the financial statements. The addition of conditions for recognition of intangible assets in P (C) BO 8 «Intangible assets» is proposed. The appropriateness of classification of intangible assets, in accordance with own needs for strengthening of internal control, management, effective use of intangible assets, is established. The Financial Results report suggests changing the titles of the articles that will match the content of the information that is displayed on them. The necessity of displaying settlements for operations with intangible assets on the subaccount 686 «Calculations for the acquisition of non-current assets» is proved.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3393

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Y. V. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


К. С. Бакута

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

K. V. Bakuta

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Бакута К. С. Облік нематеріальних активів. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6213 (дата звернення: 20.04.2021).

Podmeshalska, Y. V. and Bakuta, K. V. (2018), “Accounting for intangible assets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6213 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.