EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, С. Н. Аларіки

УДК: 336+338.486.4

С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, С. Н. Аларіки

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті, в результаті проведеного дослідження, встановлено, що економічну стійкість підприємства слід розглядати як динамічну характеристику його діяльності, яка цілісно охоплює стабільність підприємства як у функціонуванні, так і у його розвитку. Фінансову стійкість підприємства слід розглядати як особливий збалансований стан рівноваги підприємства, за якого відбувається раціональне використання виробничих та фінансових ресурсів, що дозволяє забезпечити його стабільне функціонування та розвиток, за наявності складних дестабілізуючих умов його середовища. Такий стан досягається шляхом оптимізації основних фінансових показників підприємства, а саме рентабельності, платоспроможності та кредитоспроможності. З’ясовано основні групи фактори впливу на фінансову стійкість підприємства.

S. O. Tylchynska, S. O. Kyrychenko, S. N. Alariky

FINANCIAL STABILITY AS A COMPONENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

Summary

In the article, as a result of the study, it was established that the economic stability of an enterprise should be considered as a dynamic characteristic of its activity, which holistically covers the stability of the enterprise both in the functioning and in the development of the enterprise. The financial stability of an enterprise should be considered as a special balance of the equilibrium of the enterprise, in which the rational use of production and financial resources takes place, which ensures its stable functioning and development, in the presence of complex destabilizing conditions of its environment. This condition could be achieved by optimizing the company's main financial indicators, such as: profitability, solvency and creditworthiness. The main groups of factors influencing the financial stability of the enterprise are found out.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3618

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. O. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. O. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


С. Н. Аларіки

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. N. Alariky

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Аларіки С. Н. Фінансова стійкість як складова економічної ефективності підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6215 (дата звернення: 21.04.2021).

Tylchynska, S. O., Kyrychenko, S. O. and Alariky, S. N. (2018), “Financial stability as a component of the economic efficiency of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6215 (Accessed 21 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.