ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | С О Тульчинська | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, С. Н. Аларіки

УДК: 336+338.486.4

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. Н. Аларіки

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. O. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. O. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. N. Alariky

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

FINANCIAL STABILITY AS A COMPONENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

У статті, в результаті проведеного дослідження, встановлено, що економічну стійкість підприємства слід розглядати як динамічну характеристику його діяльності, яка цілісно охоплює стабільність підприємства як у функціонуванні, так і у його розвитку. Фінансову стійкість підприємства слід розглядати як особливий збалансований стан рівноваги підприємства, за якого відбувається раціональне використання виробничих та фінансових ресурсів, що дозволяє забезпечити його стабільне функціонування та розвиток, за наявності складних дестабілізуючих умов його середовища. Такий стан досягається шляхом оптимізації основних фінансових показників підприємства, а саме рентабельності, платоспроможності та кредитоспроможності. З’ясовано основні групи фактори впливу на фінансову стійкість підприємства.

In the article, as a result of the study, it was established that the economic stability of an enterprise should be considered as a dynamic characteristic of its activity, which holistically covers the stability of the enterprise both in the functioning and in the development of the enterprise. The financial stability of an enterprise should be considered as a special balance of the equilibrium of the enterprise, in which the rational use of production and financial resources takes place, which ensures its stable functioning and development, in the presence of complex destabilizing conditions of its environment. This condition could be achieved by optimizing the company's main financial indicators, such as: profitability, solvency and creditworthiness. The main groups of factors influencing the financial stability of the enterprise are found out.