EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОСЕРЕДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. М. Якубів, Н. Д. Романюк

УДК: 631.11: 330

В. М. Якубів, Н. Д. Романюк

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОСЕРЕДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою даного дослідження є обґрунтування впливу факторів зовнішнього та внутрішнього агросередовища в контексті реалізації функцій посередницької діяльності.
Узагальнюючи та аналізуючи дослідження вітчизняних науковців було визначено, що вплив агросередовища розглядався у вимірі всієї господарської діяльності сільськогосподарського підприємства, не враховуючи особливостей реалізації функцій посередницької діяльності.
За результатами здійсненого аналізу ринкового середовища виявлено, що здійснення посередницької діяльності на зовнішньому ринку є значно складнішою, аніж на внутрішньому..
Встановлено, що в якійсь мірі посередницькі структури є корисними для агропідприємства, адже виконують ряд функцій, які є більш затратними не так фінансово, а в плані витрат часу на їх виконання. Але разом з тим відбувається втрата зв’язку з ринком, втрата інформації. В подальшому відсутність поінформованості щодо особливостей, які притаманні зовнішнім ринкам, призводить до зменшення контролю з боку експортера всього чи частини процесу руху товару до безпосереднього споживача, і відповідно, зниження мобільності і гнучкості в разі ринкових змін.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка ефективного механізму реалізації функцій посередницької діяльності сільськогосподарських підприємств з врахуванням факторів впливу внутрішнього та зовнішнього агросередовища.

V. М. Yakubiv, N. D. Romaniuk

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT ON THE INTERMEDIARY ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The aim of this study is to substantiate the influence of the factors of external and internal agro-environment in the context of the implementation of the functions of the intermediary activity.
Due to the synthesis and analysis of domestic scientists’ studies, it has been determined that the impact of agro-environment was considered in terms of the entire economic activity of the agricultural enterprises, not taking into account the peculiarities of the implementation of the intermediary activity functions.
According to the results of the analysis of the market environment, it has been found out that the implementation of intermediary activities on the external market is much more complicated than on the domestic one.
It has been determined that to some extent, intermediary structures are useful for agricultural enterprises, because they perform a number of functions that are more costly not only from financial point of view, but also in terms of time spent on their implementation. However, at the same time there is a loss of communication with the market, as well as loss of information. Further on, the lack of awareness about the features that are inherent in external markets, leads to a reduction in the control by the exporter of all or part of the process of movement of goods to the ultimate consumer, and accordingly, reducing mobility and flexibility in the event of market changes.
Prospects for further research in this area include the development of an effective mechanism for the implementation of the functions of intermediary activity of agricultural enterprises, taking into account the factors of influence of internal and external agro-environment.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 416

Відомості про авторів

В. М. Якубів

д. е. н., професор, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

V. М. Yakubiv

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk


Н. Д. Романюк

менеджер економічного факультету, ПВНЗ Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ

N. D. Romaniuk

Manager of the Faculty of Economics, private higher education institution King Danylo University, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Якубів В. М., Романюк Н. Д. Оцінка впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на посередницьку діяльність сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6216 (дата звернення: 25.02.2020).

Yakubiv, V. М. and Romaniuk, N. D. (2018), “Assessment of the impact of external and internal environment on the intermediary activity of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6216 (Accessed 25 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.