СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА | О С Русінова | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. С. Русінова, Т. Т. Жовковська

УДК: 005.21:339.138](045)

О. С. Русінова

д. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Європейський університет

Т. Т. Жовковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільського національного економічного університету

СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. S. Rusinova

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Management and Marketing European University

T. T. Zhovkovskaya

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Economic Theory Ternopil National Economic University

SYSTEM-REFLEXIVE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE COMPONENTS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

У статті запропоновано системно-рефлексивний підхід до управління розвитком промислового підприємства в розрізі складових елементів розвитку через дію рефлексивних впливів на суб’єктів управління з врахуванням їх індивідуальних особливостей, психологічних та поведінських аспектів, що забезпечує прийняття найвигідніших для підприємства рішень щодо впровадження проектів розвитку.

The article suggests a system-reflective approach to managing the development of an industrial enterprise in the context of the constituent elements of development through the action of reflexive influences on the subjects of management, taking into account their individual characteristics, psychological and behavioral aspects, which ensures the adoption of solutions beneficial to the enterprise for the implementation of development projects.