EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. О. Карпенко, Н. К. Мандзюк

УДК: 330.342.146

О. О. Карпенко, Н. К. Мандзюк

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Сучасний розвиток економіки і постійно зростаюча конкурентна боротьба вимагають пошуку нових, більш ефективних стратегічних можливостей підприємств, серед яких великого значення набуває соціальна відповідальність.
Проаналізовано міжнародні ініціативи в галузі соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено стан і перспективи впровадження цих ініціатив у діяльність українських підприємств. Виконання розроблених Урядом України Цілей сталого розвитку, що корелюються з міжнародними ініціативами, вимагає популяризації концепції соціальної відповідальності і розробки наукового, нормативно-правового, соціального підґрунтя для її реалізації.
Для кластерів принципи соціальної відповідальності є основоположними принципами формування та функціонування. Кластери можуть вважатися позитивним прикладом впровадження соціальної відповідальності в діяльність вітчизняних підприємств з метою забезпечення їхнього економічного розвитку.

O. O. Karpenko, N. K. Mandzyuk

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A FACTOR OF DOMESTIC ENTERPRISES ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

Modern economic development and the ever-increasing competitive struggle require the search for new, more effective strategic opportunities for enterprises. Among which social responsibility is of great importance.
International initiatives in the field of social responsibility of business are analyzed. The state and prospects of implementation of these initiatives in the activity of Ukrainian enterprises are investigated. Implementation of the goals of sustainable development developed by the Government of Ukraine, which is correlated with international initiatives, requires the promotion of the concept of social responsibility and the development of scientific, normative and legal, social basis for its realization.
For clusters social responsibility principles are the fundamental principles of formation and functioning. Clusters can be considered a positive example of the introduction of social responsibility in the activities of domestic enterprises in order to ensure their economic development.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 6637

Відомості про авторів

О. О. Карпенко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

O. O. Karpenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv


Н. К. Мандзюк

студентка магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»), Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

N. K. Mandzyuk

Master Student Of Specialty 073 «Management» (Specialization «Organizations And Administration Management»), State University Of Infrastructure And Technology, Kyiv

Як цитувати статтю

Карпенко О. О., Мандзюк Н. К. Соціальна відповідальність як чинник економічного розвитку вітчизняних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6219 (дата звернення: 24.04.2024).

Karpenko, O. O. and Mandzyuk, N. K. (2018), “Social responsibility as a factor of domestic enterprises economic development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6219 (Accessed 24 Apr 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.