EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
І. А. Ажаман

УДК: 338.242.2: 332.146.2

І. А. Ажаман

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Визначено актуальність регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій. Досліджено сутність понять соціально-економічний розвиток, сільські території, регулювання. Соціально-економічний розвиток сільських територій запропоновано розглядати як сукупність заходів, спрямованих на поліпшення стану економіки села, підвищення результативності сільських господарюючих суб’єктів та збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з врахуванням суспільних потреб, соціального захисту селян, впровадження сучасних соціальних стандартів життя на селі, зокрема забезпечення сільської місцевості закладами освіти, культури, охорони здоров’я та спорту, харчування, відпочинку, іншими соціально-культурними закладами, сприяючими удосконаленню сільського способу життя. Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій визначено як сукупність системних дій, направлених на забезпечення їх сталого і збалансованого розвитку, я також створення умов для: покращання якості та підвищення рівня життя сільського населення, ефективного функціонування сільських господарюючих суб’єктів. Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій пропонується проводити з врахуванням основних принципів державної регіональної політики. Таке регулювання необхідно здійснювати за трьома основними векторами - загальне зростання на сільських територіях, інноваційно-інтелектуальне і екологічне зростання та інституціональне зростання. В роботі для конкретної сільської місцевості розроблено та запропоновано проект «Програми соціально-економічного розвитку».

І. Azhaman

REGULATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

Summary

The article determines the relevance of regulation of socio-economic development of rural areas. The essence of concepts of socio-economic development, rural territories, regulation is investigated. Socio-economic development of rural areas is proposed as a set of measures aimed at improving the state of the rural economy, increasing the effectiveness of rural entities and increasing agricultural production taking into account social needs, social protection of peasants, the introduction of modern social standards in the countryside, in particular provision rural areas by institutions of education, culture, health and sports, nutrition, rest, other social worship their institutions, contributing to the improvement of rural life. The regulation of socio-economic development of rural areas is defined as a set of systematic actions aimed at ensuring their sustainable and balanced development, as well as creation of conditions for: improvement of quality and improvement of living standards of rural population, effective functioning of rural enterprises. The regulation of socio-economic development of rural areas is proposed to be conducted taking into account the basic principles of state regional policy. Such regulation should be carried out according to three main vectors - total growth in rural areas, innovation-intellectual and ecological growth and institutional growth. In the work for a specific rural area, the "Social and Economic Development Program" project has been developed and proposed.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 520

Відомості про авторів

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Як цитувати статтю

Ажаман І. А. Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6220 (дата звернення: 27.02.2020).

Azhaman, І. (2018), “ regulation of socio-economic development of rural territories”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6220 (Accessed 27 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.