EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Б. Я. Кузняк, В. А. Свічкарь

УДК: 339.5

Б. Я. Кузняк, В. А. Свічкарь

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

У статті авторами розглянуті особливості митного регулювання в країнах-членах Європейського Союзу. Країнам ЄС вдалося в своїх межах реалізувати чотири основні «свободи» - вільне переміщення товарів, послуг, капіталу і праці. В свою чергу, висока ступінь гармонізації та уніфікації митних процедур та практики їх використання є однією з ключових умов, що сприяють ефективному включенню держави у світогосподарські зв’язки.
Метою статті є аналіз особливостей розвитку митного регулювання у країнах-членах Європейського Союзу з початку інтеграційного процесу у країнах Європи до теперішнього часу.
В статті зазначено, що однією з основ створення сучасного Європейського Союзу був Митний союз, який призвів до розвитку митної системи країн Європи. Основи Митного союзу були закладені з моменту створення Європейського об’єднання вугілля та сталі, тобто з 1951 року. Надалі митна система розвивалася паралельно з подальшим поглибленням інтеграційних процесів між європейськими країнами. Формування єдиного європейського митного простору відбувалося поступово. Створюючи Митний союз європейськими країнами був вибраний шлях рівномірного ступінчастого зниження митних тарифів у взаємній торгівлі.
У статті проаналізовані основні нормативні документи, які лежать в основі митного регулювання в рамках Європейського Союзу. Основним юридичним документом ЄС, у відповідності до якого здійснюється торгівля з третіми країнами, є Митний кодекс Європейського Союзу. Авторами статті розглянута структура кодексу.
Зазначено, що джерелами митного права ЄС є акти первинного та вторинного права. Найважливіше місце серед первинних джерел займає Римський договір, який був підписаний у 1957 році та сформував загальні поняття та принципи Митного союзу держав-членів. Серед актів вторинного права можна виділити ряд регламентів та директив, які були прийняті країнами-членами Євросоюзу.
Як висновок, зазначено, що основою функціонування Європейського Союзу є Митний союз, який передбачає вільний рух товарів і послуг між державами-членами ЄС. Для досягнення цілей Митного союзу були вжиті певні дії у сфері митного регулювання, які значно прискорили процес започаткування єдиної валютної системи Євросоюзу, що наблизило його до кінцевої мети – повна економічна інтеграція та створення економічного союзу. Митне законодавство дозволяє Європейському Союзу організувати та проводити єдину митну політику, здійснювати митне регулювання за встановленими правилами, стимулювати розвиток внутрішнього ринку, проводити успішну єдину торговельну політику в інтересах країн-членів Євросоюзу.

B. Y. Kuznyak, V. A. Svichkar

FEATURES OF CUSTOMS REGULATION IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Summary

The article deals with the features of customs regulation in the member states of the European Union. The EU countries managed to realize their four basic "freedoms" - the free movement of goods, services, capital and labor. In turn, a high degree of harmonization and unification of customs procedures and practices is one of the key conditions that facilitate the effective inclusion of the state into world economic relations.
The purpose of the article is to analyze the peculiarities of the development of customs regulation in the member states of the European Union since the beginning of the integration process in Europe until now.
The article states that the main foundation of the modern European Union was the Customs Union, which led to the development of the customs system of European countries. The foundations of the Customs Union have been laid since the creation of the European coal and steel association, that is, since 1951. In the future, the customs system developed in parallel with the further deepening of integration processes between European countries. The formation of a single European customs space took place gradually. During creating the Customs Union, European countries choose the path of a uniformly gradual reduction of customs tariffs in mutual trade.
The article analyzes the main normative documents that underlie customs regulation within the framework of the European Union. The EU legal instrument for trade with third countries is the EU Customs Code. The authors of the article considered the structure of the code.
It is noted that EU sources of customs law are acts of primary and secondary law. The most important place among the primary sources is the Treaty of Rome, which was signed in 1957 and formed the general concepts and principles of the Customs Union of the Member States. Among the acts of the secondary law, there are a number of regulations and directives adopted by the member states of the European Union.
As a conclusion, it is noted that the basis of the European Union is the Customs Union, which provides free movement of goods and services between EU member states. In order to achieve the goals of the Customs Union, certain actions in the field of customs regulation have been taken, which greatly accelerated the process of launching a single currency system of the European Union, which brought it closer to the ultimate goal of full economic integration and the creation of an economic union. Customs legislation allows the European Union to organize and implement a single customs policy, to carry out customs regulation in accordance with established rules, to stimulate the development of the domestic market, to pursue a successful single trade policy in the interests of the EU member states.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 8082

Відомості про авторів

Б. Я. Кузняк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

B. Y. Kuznyak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Кузняк Б. Я., Свічкарь В. А. Особливості митного регулювання в країнах європейського союзу. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6221 (дата звернення: 08.12.2023).

Kuznyak, B. Y. and Svichkar, V. A. (2018), “Features of customs regulation in the countries of the european union”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6221 (Accessed 08 Dec 2023).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.