МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА | Н В Якименко-Терещенко | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Якименко-Терещенко, І. М. Клімович

УДК: 330.143.1

Н. В. Якименко-Терещенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

І. М. Клімович

старший викладач кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

N. Yakimenko-Tereshchenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Accounting, Kharkov Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

I. Klimovych

senior lecturer in the Department of Economics and Accounting, Kharkov Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

MODELING OF OPTIMIZATION OF THE ENTERPRISE PROFIT

Досліджено теоретичні засади моделювання та розкрито основні поняття цього процесу. Розглянуті базові типи моделей. Зроблена класифікація основних економіко-математичних моделей і методів. Наведені етапи процесу побудови моделей. Проаналізовані моделі і методи оптимізації прибутку підприємства для різноманітних потреб користувачів у системі управління.

Theoretical principles of modeling are researched and the basic concepts of this process are revealed. The basic types of models are considered. The classification of the basic economic-mathematical models and methods is done. The stages of the model construction process are presented. The models and methods of optimization of the enterprise profit for various needs of users in the control system are analyzed.

Исследованы теоретические основы моделирования и раскрыты основные понятия этого процесса. Рассмотрены базовые типы моделей. Произведена классификация основных экономико-математических моделей и методов. Приведенные этапы процесса построения моделей. Проанализированы модели и методы оптимизации прибыли предприятия для различных потребностей пользователей в системе управления.