EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Є. С. Барвінська, Н. Г. Георгіаді, Г. Й. Лучко

УДК: 331.1

Є. С. Барвінська, Н. Г. Георгіаді, Г. Й. Лучко

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Дана стаття присвячена особливостям формування персоналу підприємств в умовах розвитку міжнародного підприємництва. У даній статті узагальнено теоретико-методологічні положення та надано практичні рекомендації щодо управління персоналом підприємств з урахуванням категорії надійності кожного працівника та рівня надійності управління персоналом підприємства.
У статті розроблено метод управління персоналом на засадах визначення рівня надійності працівників, який передбачає розподіл працівників підприємства за категоріями надійності і розрахунок коефіцієнта надійності персоналу. Менеджерам, відповідальним за забезпечення підприємства відповідним виконавчим складом персоналу, доцільно визначати для кожного виконавця категорію його надійності (абсолютно надійні працівники; надійні, сумнівні працівники, ненадійні працівники). Така якісна характеристика кожного працівника дозволить бачити його учасником стабільного процесу впровадження новизни як у ролі ідейного розробника, так і безпосереднього виконавця інноваційного виробничого завдання.
Після розподілу працівників за категоріями надійності, можна розрахувати коефіцієнт надійності персоналу підприємства. За величиною цього коефіцієнта керівництво має підстави приймати управлінські рішення щодо обсягів інноваційних перетворень та термінів їх виконання у напрямі підвищення конкурентоспроможності, фінансового розподілу коштів на мотивування та безперервне навчання працівників.
Зміна коефіцієнта надійності персоналу підрозділу чи підприємства загалом свідчить про ефективність роботи менеджерів в управлінні цим ресурсом, наскільки результативним є інвестування у його розвиток. Такий напрям роботи є важливим тому, що визначає кадровий потенціал, необхідний для прогнозування величини інноваційних перетворень, а відтак, планування стратегій розвитку підприємств в умовах міжнародного підприємництва, яке вимагає постійного удосконалення та інноваційних змін.

Ye. S. Barvinska, N. H. Heorhiadi, H. Y. Luchko

FEATURES OF AN ENTERPRISE PERSONNEL FORMATION IN CONDITIONS OF AN INTERNATIONAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

This paper is devoted to features of an enterprise personnel formation in conditions of an international enterprise development. In this paper, theoretical and methodological positions are generalized, and practical recommendations for an enterprise personnel management, including a reliability category of each employee and a management reliability level of enterprise personnel are given.
In the paper, the personnel management method is made based on determining the employee reliability level, involving the distribution of the enterprise employees by the reliability categories and the personnel reliability ratio calculation. It is advisable for the managers, who are responsible for providing the company with the appropriate executive staff, to determine the reliability category for each employee (absolutely reliable, reliable, questionable, and unreliable ones). Such a qualitative characteristic of each employee will allow to see him as a participant in a stable process of introducing a novelty both as an ideological developer and as a direct executor of an innovative production task.
After distributing the employees according to the reliability categories, it is possible to calculate the reliability ratio of the enterprise personnel. According to this ratio, the management has the grounds to make management decisions regarding the volumes of innovation transformations and timing for their implementation in the direction of increasing competitiveness, and financial allocating funds for motivating and continuous training employees.
The reliability ratio change of a unit or company's personnel generally indicates the effectiveness of managers’ work in managing this resource, and how much profitable is the investment in its development. This work direction is important because it defines the personnel potential necessary for predicting the ratio of innovation transformations, and, therefore, planning the strategies for the enterprise development in the context of the international entrepreneurship, requiring the constant improvement and innovation changes.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 469

Відомості про авторів

Є. С. Барвінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Ye. S. Barvinska

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Business, National Univesity “Lviv Polytechnic”


Н. Г. Георгіаді

д. е. н., професор, професор менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

N. H. Heorhiadi

Doctor of Economics, Professor, Professor of Department of Management and International Business, National Univesity “Lviv Polytechnic”


Г. Й. Лучко

к. е. н, асистент кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

H. Y. Luchko

Ph.D., an Assistant of the Department of Management Technologies, National University “Lviv Polytechnic”

Як цитувати статтю

Барвінська Є. С., Георгіаді Н. Г., Лучко Г. Й. Особливості формування персоналу підприємства в умовах розвитку міжнародного підприємництва. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6226 (дата звернення: 26.02.2020).

Barvinska, Ye. S., Heorhiadi, N. H. and Luchko, H. Y. (2018), “Features of an enterprise personnel formation in conditions of an international enterprise development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6226 (Accessed 26 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.