EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРИСКОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. С. Ілляшенко, К. Б. Ступнікова, А. М. Кириллова

УДК: 005.216005.6:334.716

Н. С. Ілляшенко, К. Б. Ступнікова, А. М. Кириллова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРИСКОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто концептуальні засади механізму формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств. Показано умови необхідні для забезпечення успіху переходу на випереджаючий шлях інноваційного розвитку. Подана схема формування стратегічних напрямів інноваційного розвитку та спрощений механізм переходу на шлях випереджаючого розвитку. На основі аналізу досліджень науковців встановлено вирішальні фактори успіху стратегії випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства. Зазначено, що механізм формування стратегій інноваційного прискорення промислового підприємства передбачає виділення складових підсистем, ідентифікацію всіх факторів, які впливають на даний процес, врахування взаємозалежностей та функціональних зв’язків підприємства, а також особливостей ринково-виробничої діяльності розвитку.

N. S. Illiashenko, K. B. Stupnіkova, A. M. Kyryllova

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE MECHANISM OF FORMATION OF STRATEGIES OF THE OUTSTRIPPING INNOVATIVE ACCELERATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article deals with the conceptual foundations of the mechanism of formation of the strategy of innovative development of industrial enterprises. The conditions necessary to ensure the success of the transition to the forefront of innovative development are shown. The scheme of formation of strategic directions of innovation development and simplified mechanism of transition to the path of advance development are presented. On the basis of the analysis of the researches of scientists, the decisive factors of the success of the strategy of the advance innovative development of the industrial enterprise are established. It is noted that the mechanism of formation of strategies for innovation acceleration of an industrial enterprise involves the allocation of constituent subsystems, identification of all factors that influence this process, taking into account interdependencies and functional connections of the enterprise, as well as features of market and production activity development.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3363

Відомості про авторів

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

N. S. Illiashenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy


К. Б. Ступнікова

студент, Сумський державний університет, м. Суми

K. B. Stupnіkova

Student, Sumy State University, Sumy


А. М. Кириллова

студент, Сумський державний університет, м. Суми

A. M. Kyryllova

Student, Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Ілляшенко Н. С., Ступнікова К. Б., Кириллова А. М. Концептуальні засади механізму формування стратегій випереджаючого інноваційного прискорення промислових підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6227 (дата звернення: 21.04.2021).

Illiashenko, N. S., Stupnіkova, K. B. and Kyryllova, A. M. (2018), “Conceptual foundations of the mechanism of formation of strategies of the outstripping innovative acceleration of industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6227 (Accessed 21 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.