EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Т. П. Моряк, В. Б. Буняк

УДК: 338.242

Т. П. Моряк, В. Б. Буняк

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню механізмів впливу мінімальної заробітної плати на основні макроекономічні та соціальні параметри. Здійснено трендовий та порівняльний аналіз гарантованого державою мінімального рівня оплати праці для різних груп країн. Виокремлено економічні та інституційні чинники детермінації та показники виміру соціально-економічної ефективності мінімальної заробітної плати. Особливу увагу приділено її впливові на індукування інфляційних процесів та рівень безробіття за різних моделей ринку праці. На підставі аналізу статистичних даних для країн з найбільшими темпами зростання мінімальної заробітної плати за 2014-2017 рр. розраховано показники еластичності рівня цін за МЗП та виявлено незначний позитивний її вплив на темпи інфляції. Акцентовано на обмеженій ефективності державного втручання у процес ринкового ціноутворення на ринку праці у подоланні відносної бідності. Окреслено основні позитивні соціально-економічні наслідки підвищення мінімальної заробітної плати.

T. P. Moryak, V. B. Bunyak

ECONOMIC AND SOCIAL EFFICIENCY OF STATE REGULATION OF MINIMUM WAGES

Summary

The article is devoted to the study of the mechanisms of influence of the minimum wage on the main macroeconomic and social parameters. The trend and comparative analysis of the state-guaranteed minimum wage level for different groups of countries is carried out. The economic and institutional determinants and indicators of the socio-economic efficiency of the minimum wage are identified. Particular attention is paid to the influence of minimum wage on the inflationary processes and on the level of unemployment in different models of labor market. On the basis of the statistical data analysis, the elasticities of price level with respect to minimum wage for the countries with the highest growth rates of minimum wage during 2014-2017 were calculated. Hence, the minor positive influence of minimum wages on the inflation rate was found. It is also stressed on the limited effectiveness of state intervention in the pricing process at the labor market in overcoming relative poverty. The main positive socio-economic consequences of raising the minimum wage are outlined.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 540

Відомості про авторів

Т. П. Моряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

T. P. Moryak

PhD in Economics, associate professor of the department of Economic Theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv


В. Б. Буняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

V. B. Bunyak

PhD in Economics, associate professor of the department of Analytical Economy and International Economics, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Як цитувати статтю

Моряк Т. П., Буняк В. Б. Економічна та соціальна ефективність державного регулювання мінімальної заробітної плати. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6228 (дата звернення: 27.02.2020).

Moryak, T. P. and Bunyak, V. B. (2018), “Economic and social efficiency of state regulation of minimum wages”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6228 (Accessed 27 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.