ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ | Т П Моряк | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Т. П. Моряк, В. Б. Буняк

УДК: 338.242

Т. П. Моряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

В. Б. Буняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

T. P. Moryak

PhD in Economics, associate professor of the department of Economic Theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

V. B. Bunyak

PhD in Economics, associate professor of the department of Analytical Economy and International Economics, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ECONOMIC AND SOCIAL EFFICIENCY OF STATE REGULATION OF MINIMUM WAGES

Стаття присвячена дослідженню механізмів впливу мінімальної заробітної плати на основні макроекономічні та соціальні параметри. Здійснено трендовий та порівняльний аналіз гарантованого державою мінімального рівня оплати праці для різних груп країн. Виокремлено економічні та інституційні чинники детермінації та показники виміру соціально-економічної ефективності мінімальної заробітної плати. Особливу увагу приділено її впливові на індукування інфляційних процесів та рівень безробіття за різних моделей ринку праці. На підставі аналізу статистичних даних для країн з найбільшими темпами зростання мінімальної заробітної плати за 2014-2017 рр. розраховано показники еластичності рівня цін за МЗП та виявлено незначний позитивний її вплив на темпи інфляції. Акцентовано на обмеженій ефективності державного втручання у процес ринкового ціноутворення на ринку праці у подоланні відносної бідності. Окреслено основні позитивні соціально-економічні наслідки підвищення мінімальної заробітної плати.

The article is devoted to the study of the mechanisms of influence of the minimum wage on the main macroeconomic and social parameters. The trend and comparative analysis of the state-guaranteed minimum wage level for different groups of countries is carried out. The economic and institutional determinants and indicators of the socio-economic efficiency of the minimum wage are identified. Particular attention is paid to the influence of minimum wage on the inflationary processes and on the level of unemployment in different models of labor market. On the basis of the statistical data analysis, the elasticities of price level with respect to minimum wage for the countries with the highest growth rates of minimum wage during 2014-2017 were calculated. Hence, the minor positive influence of minimum wages on the inflation rate was found. It is also stressed on the limited effectiveness of state intervention in the pricing process at the labor market in overcoming relative poverty. The main positive socio-economic consequences of raising the minimum wage are outlined.