ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ФАКТОРА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ | Н М Головай | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ФАКТОРА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Н. М. Головай, В. В. Ясишена

УДК: 657.1

Н. М. Головай

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

В. В. Ясишена

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ФАКТОРА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. M. Golovai

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of accounting and auditing, Vinnitsa educational institute of economy TNEU, Vinnytsia

V. V. Yasyshena

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of accounting and auditing, Vinnitsa educational institute of economy TNEU, Vinnytsia

TO THE PROBLEM OF FORMATION OF THE ACCOUNTING POLICIES AS A FACTOR OF THE OPERATIONS MANAGEMENTS OF THE ECONOMIC ENTITITY

В статті досліджуються питання щодо сутності облікової політики та її складових, виходячи з міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку. Також висвітлено значення облікової політики, як базового документа, що забезпечує належну організацію обліку діяльності підприємства згідно з потребами чинного законодавства і управління бізнес-процесами. Виявлено проблемні питання нормативно-правового регулювання облікової політики в Україні, розроблено рекомендації з їх усунення. Обґрунтовано шляхи удосконалення облікової політики відповідно до вимог МСФЗ.

The article deals with the problems of the body of the accounting policies and their components taking into account the international and national standards of the accounting. The role of the accounting policies, as the main document that ensures the appropriate organization of the accounting managements in the entertainment according to the needs of the applicable legislation and business management, is also clarified in this article. The problems concerning the regulation of the accounting policies in Ukraine and the recommendation of their effective elimination are described in the article. The ways of improving the accounting policies accordant with the FASB are specified here.