EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Л. В. Сус

УДК: 336.743:330.552.4

Л. В. Сус

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Анотація

У статті досліджено тенденції розвитку світової банківської справи. Проаналізовано показники банківських систем різних країн світу. Встановлено найбільші банки світу за обсягом активів та рівнем капіталізації та на підставі цих даних побудовано рейтинг банківських систем. Виокремлено загальні тенденцій банківської діяльності (універсалізація, консолідація, глобалізація, інтернаціоналізація, транснаціоналізація), та нові більш вузькі, специфічні тенденцій сьогодення. Запропоновано шляхи подальшого розвитку світової банківської справи.
Метою роботи є дослідження та аналіз міжнародного ринку банківських послуг, його головних учасників, комерційних банків та їх місця на даному ринку. Теоретичною і методологічною основою роботи є фундаментальні положення загальної економічної теорії, дослідження вітчизняних й зарубіжних вчених та компаній з питань банківської проблематики.

Lesia Valerievna Sus

ІS MODERN PROGRESS TRENDS WORLD BANKING

Summary

Рrogress of the world banking trends are investigational. In the article. The indexes of the banking systems of different countries of the world are analysed. The most banks of the world are set on the volume of assets and level of capitalization and on the basis of these data, rating of the banking systems is built. The general are distinguished tendencies of bank activity (omnifying, consolidation, globalization, internationalization, transnationalization), and new more narrow, specific tendencies of present time. The ways of further development of the world banking are offered.
The aim of work are research and international market of bank services analysis, him main participants, commercial banks and their place at this market. Theoretical and methodological basis of work are fundamental positions of general economic theory, research of home and foreign scientists and companies on questions of banking.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3888

Відомості про авторів

Л. В. Сус

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту Житомирський національний агроекологічний університет, Україна

Lesia Valerievna Sus

Ph.D, Senior lecturer of the Department of Finance and Credit the Zhytomyr national Agroecological university, Ukraine

Як цитувати статтю

Сус Л. В. Сучасні тенденції розвитку світової банківської справи. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6231 (дата звернення: 16.05.2022).

Sus, Lesia Valerievna (2018), “Іs modern progress trends world banking”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6231 (Accessed 16 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.