EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
М. О. Юнацький

УДК: 658.1

М. О. Юнацький

ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуті основні теоретико-методологічні аспекти прогнозування фінансового стану підприємства, наведені методи прогнозування фінансового стану підприємства. Охарактеризовані сценарії розвитку подій при прогнозуванні. З’ясована сутність та роль прогнозування фінансового стану підприємства, визначені його функції та задачі. Визначені фактори, що перешкоджають нормальному застосуванню прогнозування фінансовогостануна підприємстві.
Однією з складових прогнозування на мікрорівні є прогнозування фінансового стану підприємства, яке у вітчизняній науці практично не досліджено. Тому має сенс приділити увагу економічному змісту прогнозування фінансового стану підприємства. Для визначення поняття прогнозування фінансового стану підприємства необхідний окремий аналіз суті прогнозування та фінансового стану підприємства, з подальшим їх синтезом.
Підсумком проведеного дослідження є висновок про те, що прогнозування є необхідним складовим елементом управління і однією з основних умов ефективного планування. Саме цим визначається його значущість в системі управління підприємством. Будь-якому рішенню повинні передувати аналіз ситуації, що склалася, і прогноз наслідків ухвалення або не ухвалення того або іншого управлінського рішення.

M. O. Yunackiy

REVIEW OF THE MODERN METHODS OF FORECASTING THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with the main theoretical and methodological aspects of forecasting the financial condition of the enterprise, the methods of forecasting the financial condition of the enterprise are given. Characterized scenarios for the development of events with forecasting. The essence and role of forecasting the financial condition of the enterprise are determined, its functions and tasks are determined. Factors that prevent the normal application of forecasting financial state of the enterprise are identified.
One of the components of forecasting at the micro level is the forecasting of the financial condition of the company, which in the domestic science is practically not investigated. Therefore, it makes sense to pay attention to the economic content of forecasting the financial condition of the enterprise. To determine the concept of forecasting the financial condition of the company requires a separate analysis of the essence of forecasting and financial condition of the company, followed by their synthesis.
The conclusion of the study is that prediction is a necessary component of management and one of the main conditions for effective planning. It is this that determines its significance in the enterprise management system. Any decision must be preceded by an analysis of the current situation and a forecast of the consequences of the adoption or non-approval of a management decision.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3041

Відомості про авторів

М. О. Юнацький

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

M. O. Yunackiy

PhD, the associate professor of department of finance, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Юнацький М. О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6232 (дата звернення: 21.04.2021).

Yunackiy, M. O. (2018), “Review of the modern methods of forecasting the financial state of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6232 (Accessed 21 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.