ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА | О С Хринюк | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
О. С. Хринюк, Т. І. Гримашевич

УДК: 338.2

О. С. Хринюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Т. І. Гримашевич

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. Khryniuk

сandidate of Economics, assistant professor,, associate professor of the of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

T. I. Hrymashevych

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

EVALUATION OF EFFICIENCY OF USE OF PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISE

В статті підкреслюється, що функціональні можливості підприємств визначаються їх виробничим потенціалом. Сутність поняття виробничого потенціалу подається як сукупність можливостей щодо використання активів підприємства. Представлено методичний підхід, за яким виділяють наявні можливості, які оцінюються валовим виробничим потенціалом, та реалізовані можливості, які виражаються робочим виробничим потенціалом. Викладено частину можливих методичних підходів до оцінки ефективності виробничого потенціалу. Подано систему груп методів, факторів та показників оцінки ефективності виробничого потенціалу, запропоновано комбінований методичний підхід та детерміновану факторну модель комплексної оцінки ефективності використання виробничого потенціалу.

The article emphasizes that the functional capabilities of enterprises are determined by their production potential. The essence of the notion of productive potential is presented as a set of possibilities for using the assets of the enterprise. The methodical approach is presented, which distinguishes the existing opportunities, which are estimated by gross production potential, and realized the opportunities expressed by the working production potential.
The part of possible methodical approaches to the estimation of efficiency of production potential is outlined. The system of groups of methods, factors and indices of the estimation of the efficiency of production potential is presented, the combined methodical approach and the deterministic factor model of the complex estimation of the efficiency of the use of the production potential are proposed.