EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Л. В. Коваль, А. В. Заболотчук

УДК: 657:631

Л. В. Коваль, А. В. Заболотчук

ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти відображення в бухгалтерському обліку земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано можливість розкриття прав користування в системі усіх елементів методу бухгалтерського обліку, що забезпечує повне і безперервне, об’єктивне і системне облікове відображення прав користування землею. Досліджено сутність земельних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку. Проаналізовано та узагальнено основні поняття, що використовуються у сфері земельних відносин для визначення можливості їх застосування у бухгалтерському обліку. Запропоновано класифікацію земельних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах.

Lubov Koval, Alina Zabolotchuk

ACCOUNTING OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The article deals with theoretical and practical aspects of the accounting of land resources of agricultural enterprises in the accounting. The possibility of disclosing the rights of use in the system of all elements of the accounting method, which provides a complete and continuous, objective and systematic registration of the rights of use of land, is substantiated. The essence of land resources as an object of accounting is investigated. The basic concepts used in the field of land relations for the purpose of determining the possibility of their application in accounting are analyzed and generalized. The classification of land resources for the purposes of accounting in agricultural enterprises is proposed.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 6362

Відомості про авторів

Л. В. Коваль

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного агарного університету, м. Вінниця

Lubov Koval

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University (Vinnytsia)


А. В. Заболотчук

магістр факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

Alina Zabolotchuk

Master's degree of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University (Vinnytsia)

Як цитувати статтю

Коваль Л. В., Заболотчук А. В. Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6236 (дата звернення: 13.04.2024).

Koval, Lubov and Zabolotchuk, Alina (2018), “Accounting of land resources of agricultural enterprises in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6236 (Accessed 13 Apr 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.