EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
І. Р. Безпалько

УДК: 338.46:351.713

І. Р. Безпалько

ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено вектори розвитку інституту податкового консультування в Україні з орієнтиром інтеграції у європейське співтовариство. Проаналізовано досвід Німеччини у формуванні та регулюванні ринку податкового консультування. Інститут податкового консультування в Німеччині має багатолітню історію, регулювання даної сфери здійснюється на державному рівні шляхом прийняття спеціального закону. Проаналізовано особливості діяльності різних професійних груп, що мають право надавати податкові консультаційні послуги. Визначено, що професія податкового консультанта в Німеччині є однією з найбільш престижних та високооплачуваних, користується постійно зростаючим попитом протягом останніх десятиліть. Це пов’язано із складністю німецького податкового законодавства, наявністю чітких вимог до професії податкового консультанта, довірою і вигодою як для платників податків, так і державних органів. Жорсткі норми професійного доступу, подальший суворий державний контроль за діяльністю податкових консультантів, система страхування, чітка регламентація оплати послуг у поєднанні із заохоченням держави використовувати послуги податкових консультантів сприяє підвищенню ефективності адміністрування податків, зростанню податкової культури та гармонізації відносин усіх суб’єктів податкових правовідносин. Обгрунтовано необхідність державного регулювання ринку податкових консультаційних послуг в Україні на базі закріплення законодавчих норм його функціонування, визначення місця, ролі, прав та обов’язків податкових консультантів в системі податкових правовідносин.

I. R. Bezpal’ko

TAX ADVISING IN GERMANY: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Summary

In the article the vectors of development of tax advisory institute in Ukraine with reference of its integration into the European community has been determined. The experience of Germany in shaping and regulating the tax consulting market has been analyzed. The tax advisory institute in Germany has a long history, the regulation of this sphere is carried out at the state level through the adoption of a special law. The peculiarities of activity of various professional groups that have the right to provide tax advisory services has been analyzed. It has been determined that the profession of tax advisor in Germany is one of the most prestigious and highly paid, is enjoying ever-increasing demand over the last decade. It is connected with the complexity of German tax legislation, the existence of clear requirements to the profession of tax advisor, trust and benefit for taxpayers and public authorities. The strict rules of professional access, further strict state control over the activities of tax advisers, the insurance system, the clear regulation of payment of services in conjunction with the state encouragement to use the services of tax advisors contributes to increasing the efficiency of tax administration, the growth of tax culture and the harmonization of relations of all subjects of tax relations. The necessity of government control of market of tax advising in Ukraine based on consolidation of legislation of its operation, decision of the place, role, rights and duties of tax consultants in the system of tax legal relationships has been founded.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 398

Відомості про авторів

І. Р. Безпалько

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Українська академія друкарства, м. Львів

I. R. Bezpal’ko

Ph. D. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business and Marketing, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

Як цитувати статтю

Безпалько І. Р. Податкове консультування в німеччині: досвід для України. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6237 (дата звернення: 23.02.2020).

Bezpal’ko, I. R. (2018), “Tax advising in germany: experience for Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6237 (Accessed 23 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.