EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 9001:2015
Л. А. Траченко

УДК: 65.018:338.46

Л. А. Траченко

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 9001:2015

Анотація

Обгрунтовано актуальність дослідження питань щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах як засобу забезпечення належного рівня якості продукції та послуг, стимулювання конкурентоспроможності підприємств та їхнього інноваційного потенціалу. Зазначено, що для інтеграції вітчизняних товаровиробників у світову економічну спільноту необхідна корінна перебудова, насамперед, державної системи стандартизації, гармонізація з міжнародними нормами, що формують базу для виконання обов’язкових вимог до якості продукції та послуг. Акцентовано увагу на тому, що стандарт ISO 9001:2015 позиціонує себе як стандарт для систем менеджменту бізнесу, має органічно вписуватися в загальну систему менеджменту організації та не суперечити її принципам. Доведено, що ключовим принципом формування систем управління якістю залишається процес ний підхід та наведено структуру стандарту ISO 9001: 2015 у форматі циклу Демінга (PDCA), який дає змогу здійснювати управління процесами, визначати й реалізовувати можливості для їхнього поліпшення. Розглянуто найбільш значущі відмінні особливості стандарту ISO 9001 : 2015 та переваги порівняно з попередньою версією ISO 9001 : 2008.
Запропоновано підходи до визначення контексту організації, аналізу потреб зацікавлених сторін,оцінювання ризиків у системах управління якістю. Узагальнено існуючі теоретичні підходи вчених щодо питань лідерства вищого керівництва та доведено, що посилені вимоги до ролі, обов’язків, відповідальності та лідерства керівництва у стандарті ISO 9001:2015 дадуть змогу суттєво поліпшити функціонування систем управління якістю на підприємствах.

L. A. Trachenko

IMPORTANT ASPECTS OF THE FORMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE CONTEXT OF THE REQUIREMENT OF INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001: 2015

Summary

The relevance of the research on the implementation of quality management systems at enterprises as a means of ensuring the proper level of quality of products and services, stimulating the competitiveness of enterprises and their innovation potential is substantiated. It is noted that for the integration of domestic commodity producers into the world economic community, there is a need for radical reorganization, first of all, the state system of standardization, harmonization with international norms that form the basis for fulfilling the mandatory requirements for the quality of products and services. Attention is drawn to the fact that the standard ISO 9001: 2015 positions itself as a standard for business management systems, it must fit into the organization's overall management system and not contradict its principles. It is proved that the key principle of the formation of quality management systems is the process approach and the structure of the standard of ISO 9001: 2015 in the format of the Deming cycle (PDCA), which allows to process the processes, define and realize opportunities for their improvement, is presented. The most significant features of the ISO 9001: 2015 standard and the advantages over the previous version of ISO 9001: 2008 are considered.Approaches to the definition of the organization context, stakeholder needs analysis, risk assessment in quality management systems are proposed. The existing theoretical approaches of scientists concerning leadership leadership issues are generalized and it is proved that the strengthened requirements for the role, responsibilities, responsibility and leadership of the management in the standard ISO 9001: 2015 will make it possible to significantly improve the functioning of quality management systems at the enterprises.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3392

Відомості про авторів

Л. А. Траченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

L. A. Trachenko

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Expertise of Goods and Services, Odesky National University of Economics, Odesa

Як цитувати статтю

Траченко Л. А. Важливі аспекти формування систем управління якістю в контексті вимог міжнародного стандарту iso 9001:2015. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6239 (дата звернення: 27.10.2021).

Trachenko, L. A. (2018), “Important aspects of the formation of quality management systems in the context of the requirement of international standard iso 9001: 2015”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6239 (Accessed 27 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.