EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В. Ю. Гордополов

УДК: 657

В. Ю. Гордополов

КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Анотація

В статті проведено аналіз показників (індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс легкості ведення бізнесу, індекс залученості до міжнародної торгівлі), які формують загальні показники місця країни в міжнародних рейтингах. В процесі дослідження було обгрунтовано необхідність змін в системі управління підприємством задля підвищення місця України в міжнародних економічних рейтингах. Нами було проведено аналіз існуючих в літературі напрямів модифікації завдань бухгалтерського обліку в розрізі сфери здійснюваних досліджень науковцями. Встановлено, що завдання бухгалтерського обліку будуть модифікуватися в залежності від впливу зовнішнього середовища, а також від внутрішнього середовища, яким в даному випадку є система управління підприємством, що визначає напрям розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Було згруповано ідентифіковані завдання за їх ролль в системі організації та ведення бухгалтерського обліку.

V. Yu. Gordopolov

COMPLEX MODEL OF TRANSFORMATION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ACCOUNTING ACCOUNT IN PROVIDING FORMATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Summary

The article analyzes indicators (global competitiveness index, index of ease of doing business, index of attraction to international trade), which form general indicators of the country's place in international ratings. In the course of the study, the necessity of changes in the management system of the enterprise was substantiated in order to increase Ukraine's place in international economic rankings. We conducted an analysis of existing literature in the areas of modification of accounting tasks in the context of the scope of research carried out by scientists. It is established that the tasks of accounting will be modified depending on the influence of the external environment, as well as on the internal environment, which in this case is the management system of the enterprise, which determines the direction of development of foreign economic activity. Identified tasks were grouped for their role in the system of organization and accounting.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2912

Відомості про авторів

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет

V. Yu. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor Kyiv national university of trade and economics

Як цитувати статтю

Гордополов В. Ю. Комплексна модель трансформації теоретико-методологічних положень бухгалтерського обліку в забезпеченні управління зовнішньоекономічною діяльністю. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6240 (дата звернення: 18.04.2021).

Gordopolov, V. Yu. (2018), “Complex model of transformation of theoretical and methodological provisions of accounting account in providing formation of foreign economic activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6240 (Accessed 18 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.