СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ | Т А Рябова | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Т. А. Рябова

УДК: 338.46(477.51)

Т. А. Рябова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

T. A. Ryabova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics Chernihiv National Technological University, Chernihiv

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE

У статті досліджено проблеми досягнення ефективності туристичної діяльності та розвитку міжнародної туристичної діяльності. Розглянуті основні фактори, що стримують розвиток туристичної сфери в Україні. Основними перешкодами розвитку туристичного сектору в Україні, сьогодні переважно є чинники політичного, управлінського, економічного, екологічного, соціального та культурного характеру. Сьогодні для розвитку цієї галузі необхідно покращити державне регулювання цієї сфери, раціонально використовувати туристично-рекреаційний потенціал регіонів, активізувати та удосконалити маркетингове та рекламно-інформаційне забезпечення на регіональному, державному та міжнародному рівнях.

The article examines the problems of achieving the effectiveness of tourism activities and the development of international tourism activities. The main factors hindering the development of the tourism sector in Ukraine are considered. The main obstacles to the development of the tourism sector in Ukraine today are mainly political, managerial, economic, environmental, social and cultural factors. Today, for the development of this industry, it is necessary to improve the state regulation of this sphere, to rationally use the tourist and recreational potential of the regions, to activate and improve marketing and advertising and informational support at the regional, state and international levels.