EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ
І. А. Островський, Н. О. Волгіна

УДК: 332.83

І. А. Островський, Н. О. Волгіна

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуто функціональні особливості розвитку будівництва об’єктів житлової нерухомості. Проаналізовано макроекономічні та галузеві особливості будівництва та інвестиційно-будівельних проектів. Досліджено специфіку зовнішньої та внутрішньої конкурентоспроможності будівельних підприємств. Узагальнено статистичні дані щодо особливостей динаміки житлового будівництва України за 2013-2017 рр. Обґрунтовано необхідність поширення інноваційних засад подальшого розвитку житлового будівництва.

I. Ostrovskyi, N. Volgina

FUNCTIONAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL REAL ESTATE BUILDING OBJECTS IN UKRAINE

Summary

The functional features of the development of residential real estate building objects are considered. The macroeconomic and branch features of building and investment-construction projects are analyzed. The specificity of the external and internal competitiveness of construction enterprises are researched. The statistical data on the features of housing building dynamics in Ukraine for 2013-2017 are generalized. The necessities of dissemination of innovative bases for further development of housing building are substantiated.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 447

Відомості про авторів

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv


Н. О. Волгіна

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

N. Volgina

Senior Lecturer of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

Як цитувати статтю

Островський І. А., Волгіна Н. О. Функціональні особливості розвитку будівництва об’єктів житлової нерухомості в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6243 (дата звернення: 26.02.2020).

Ostrovskyi, I. and Volgina, N. (2018), “Functional features of the development of residential real estate building objects in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6243 (Accessed 26 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.