ЄВРОПЕЙСКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ | М В Шашина | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
М. В. Шашина, А. М. Рубцов

УДК: 338.532.4

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. М. Рубцов

студент, Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ЄВРОПЕЙСКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

M. V. Shashina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv

A. M. Rubtsov

student, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv

EUROPEAN EXPERIENCE OF REGULATION OF PRICES FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PRODUCTION

Стаття присвячена аналізу світового досвіду регулювання цін на фармацевтичну продукцію на прикладі країн Європи. Розглядаються методи встановлення цін на лікарські засоби. Наводиться опис поточних методів цінового регулювання фармацевтичної продукції, що застосовуються в країнах Східної і Західної Європи, проводиться аналіз їх ефективності. Дані методи класифікуються на методи прямого і непрямого регулювання. Описано умови, при дотриманні яких контроль над цінами на окремі препарати і контроль над загальним рівнем ефективно впливає на розвиток фармацевтичної галузі.

The article is devoted to the analysis of world experience of regulation of prices for pharmaceutical products on the example of European countries. Methods of setting prices for medicinal products are considered. A description of the current methods of price regulation of pharmaceutical products used in the countries of Eastern and Western Europe, an analysis of their effectiveness. These methods are classified into methods of direct and indirect regulation. Describes the conditions under which control of prices for individual drugs and control of the general level effectively affects the development of the pharmaceutical industry.