EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОЦЕСІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ
А. О. Лисенко, Е. С. Руднєв

УДК: 338.3

А. О. Лисенко, Е. С. Руднєв

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОЦЕСІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто різноманітні загальнонаукові підходи до визначення сутності понять «зростання» та «розвиток» а також встановлено їх взаємозв’язок, який представлено у вигляді схеми з якої видно, що на практиці це не відокремлені один від одного поняття, вони взаємно інтегровані і є доповненням один одного. На основі встановленого зв’язку розроблена структурна схема стратегічного управління розвитком дорожньо-будівельного підприємства.

Alina O. Lysenko, Eduard S. Rudnev

STRATEGIC MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF ROAD-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF INTERACTION OF PROCESSES OF GROWTH AND DEVELOPMENT

Summary

The article deals with various general scientific approaches to the definition of the essence of the concepts of "growth" and "development" as well as their relationship, which is presented in the form of a scheme from which it is clear that in practice they are not separated from each other concepts, they are mutually integrated and are complement each other. On the basis of established communication, a structural scheme of strategic management of the development of road construction company has been developed.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3731

Відомості про авторів

А. О. Лисенко

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Alina O. Lysenko

сandidate of economic sciences, associate professor of the Department of Enterprise Economics, Kharkiv National Automobile and Highway University


Е. С. Руднєв

студент 4 курсу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Eduard S. Rudnev

4th year student Kharkiv National Automobile and Highway University

Як цитувати статтю

Лисенко А. О., Руднєв Е. С. Стратегічне управління розвитком дорожньо-будівельного підприємства на основі взаємозв’язку процесів росту та розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6245 (дата звернення: 23.05.2022).

Lysenko, Alina O. and Rudnev, Eduard S. (2018), “Strategic management of development of road-building enterprise on the basis of interaction of processes of growth and development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6245 (Accessed 23 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.