СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОЦЕСІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ | А О Лисенко | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОЦЕСІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ
А. О. Лисенко, Е. С. Руднєв

УДК: 338.3

А. О. Лисенко

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Е. С. Руднєв

студент 4 курсу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОЦЕСІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ

Alina O. Lysenko

сandidate of economic sciences, associate professor of the Department of Enterprise Economics, Kharkiv National Automobile and Highway University

Eduard S. Rudnev

4th year student Kharkiv National Automobile and Highway University

STRATEGIC MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF ROAD-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF INTERACTION OF PROCESSES OF GROWTH AND DEVELOPMENT

У статті розглянуто різноманітні загальнонаукові підходи до визначення сутності понять «зростання» та «розвиток» а також встановлено їх взаємозв’язок, який представлено у вигляді схеми з якої видно, що на практиці це не відокремлені один від одного поняття, вони взаємно інтегровані і є доповненням один одного. На основі встановленого зв’язку розроблена структурна схема стратегічного управління розвитком дорожньо-будівельного підприємства.

The article deals with various general scientific approaches to the definition of the essence of the concepts of "growth" and "development" as well as their relationship, which is presented in the form of a scheme from which it is clear that in practice they are not separated from each other concepts, they are mutually integrated and are complement each other. On the basis of established communication, a structural scheme of strategic management of the development of road construction company has been developed.