EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОГНІТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Т. В. Лазоренко, М. П. Лазаренко

УДК: 65.290-2

Т. В. Лазоренко, М. П. Лазаренко

КОГНІТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Анотація

В сучасному світі важливим ресурсом розвитку стає людина і знання , якими вона володіє, інтелектуальний капітал та професійна компетентність. В суспільстві відбуваються соціально-економічні та технічні зміни, що змушують більш ефективно управляти інтелектуальними ресурсами в економіці.
У статті досліджено проблеми застосування когнітивного підходу в управлінні організації, управлінні організаційним знанням, структуризації явних та неявних знань, розглянута сутність інтелектуального капіталу як основи інноваційного розвитку. Визначено когнітивне управління як нова концепцію, яка виникнула за умови зміни пріоритетів з природних ресурсів на інтелектуальні ресурси. Проаналізовано напрями підвищення ефективності функціонування організації, раціонального використання ресурсів таких як корпоративні знання.

T. V. Lazorenko, M. P. Lazarenko

COGNITIVE MANAGEMENT AS INNOVATIVE STRATEGY OF MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

Summary

In the modern world the person and knowledge which it possesses, an intellectual capital and professional competence becomes an important resource of development. In society there are social and economic and technical changes which force to manage more effectively intellectual resources in economy.
In article problems of application of cognitive approach in management of the organization, management of organizational knowledge, structurization of explicit and implicit knowledges are investigated, the essence of an intellectual capital as bases of innovative development is considered. Are defined cognitive management as the new concept which arose when changing priorities on natural resources to intellectual resources. The directions of increase in efficiency of functioning of the organization, rational use of resources such as corporate knowledge are analyzed.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3328

Відомості про авторів

Т. В. Лазоренко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

T. V. Lazorenko

PhD, Docent, Associate Professor, Department of Management, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»


М. П. Лазаренко

старший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

M. P. Lazarenko

Senior Lecturer, Department of Management, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

Як цитувати статтю

Лазоренко Т. В., Лазаренко М. П. Когнітивний менеджмент як інноваційна стратегія управління організацією. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6247 (дата звернення: 21.04.2021).

Lazorenko, T. V. and Lazarenko, M. P. (2018), “Cognitive management as innovative strategy of management of the organization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6247 (Accessed 21 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.