EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ
Н. П. Юрчук

УДК: 004.493:005.8

Н. П. Юрчук

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ

Анотація

Досліджено зміст поняття проект, визначено спільні і відміні ознаки проектів, серед яких виділено: цільову спрямованість, бюджетне обмеження, кількісна вимірюваність, час дії, життєвий цикл, системність функціонування, умови функціонування, унікальність.
Розкрито сутність дефініції «моніторинг проекту». Зауважено, що моніторинг проекту може розглядатися як інформаційна система, що збирає, аналізує і передає інформацію про поточний стан проекту кінцевим користувачам.
На основі проведеного дослідження у структурі системи моніторингу проекту виділено підсистеми.
Систематизація пропонованих в сучасній науковій літературі підходів до організації моніторингу реалізації проектів дозволила виділити основні організаційні форми систем моніторингу.
Узагальнено основні об’єкти моніторингу ІТ-проектів та його види.
Визначено зміст та послідовність основних етапів побудови системи моніторингу у процесі управління ІТ-проектами.
Означено, що вагомим елементом системи ефективного моніторингу проекту є підготовка відповідної документації. Визначено складові, які доцільно відслідковувати при проведенні моніторингу проекту.

Natalia Yurchuk

THE MONITORING SYSTEM IN THE IT PROJECTS MANAGEMENT

Summary

The content of the concept of the project is investigated, common features are identified and the features of projects are eliminated, among them are the following: target orientation, budget constraint, quantitative measurement, time of action, life cycle, systemic functioning, operating conditions, uniqueness.
The essence of the definition of "project monitoring" is defined. It was noted that project monitoring can be considered as an information system that collects, analyzes and communicates information about the current state of the project to end users.
Basing on the conducted research in the structure of the project monitoring system,we identified the subsystems.
The systematization of the approaches proposed in the modern scientific literature to the organization of monitoring the implementation of projects allowed to identify the main organizational forms of monitoring systems.
We summarized the main objects of monitoring IT projects and their types.
The content and sequence of the main stages of construction of the monitoring system in the process of IT project management are determined.
It is noted that preparation of the relevant documentation is a significant element of the system of effective monitoring of the project. The components, which should be monitored during monitoring of the project, are determined.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 465

Відомості про авторів

Н. П. Юрчук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Natalia Yurchuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Юрчук Н. П. Система моніторингу в управлінні іт-проектами. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6248 (дата звернення: 26.02.2020).

Yurchuk, Natalia (2018), “The monitoring system in the it projects management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6248 (Accessed 26 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.