МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ | Н Б Юрченко | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Н. Б. Юрченко

УДК: 339.13

Н. Б. Юрченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і контролінгу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

N. B. Yurchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Marketing and Controlling Department, Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

MARKETING IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND E-COMMERCE DEVELOPMENT

У статті розглянуто особливості впливу глобалізації на маркетингову діяльність підприємства. Окреслено загальні причини і наслідки такого впливу. Також приділено увагу інформатизації та розвитку електронної комерції, як процесів, що тісно пов’язані з глобалізацією. Узагальнено перелік маркетингових інструментів, що використовуються в електронній комерції. Досліджено які зміни відбулися у маркетинговій діяльності внаслідок глобалізації окремих ринків та комп’ютеризації комунікаційної та, частково, збутової політики підприємств. Окреслено роль таких змін у загостренні конкуренції на світових і локальних ринках. У статті виділено перелік основних можливостей, зумовлених глобалізацією та розвитком електронної комерції. Також визначено основні небезпеки, пов’язані з цими тенденціями. У підсумку сформовано висновок про можливість і доцільність ігнорування підприємствами сучасних тенденцій розвитку економічних відносин.

The article deals with the features of the impact of globalization on the enterprise marketing activities. The general causes and consequences of such influence are outlined. Attention was also paid to informatization and e-commerce development as to the processes closely related to globalization. The list of marketing tools used in e-commerce is formed. The paper studies the quality of changes in the marketing tools under globalization of some markets. It also takes into account marketing communications policy and partly distribution policy computerization. The role of such changes in competition exacerbating in the world and local markets is outlined. The article highlights a list of key opportunities caused by globalization and the development of e-commerce. Also the main dangers associated with these trends are identified. As a result, the possibility and expediency of ignoring enterprises of modern trends in the development of economic relations is explored.