EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ КОШТІВ У СИСТЕМУ ОСВІТИ УКРАЇНИ
С. І. Кудин

УДК: 338.46:37

С. І. Кудин

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ КОШТІВ У СИСТЕМУ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто особливості реформування освітньої сфери в Україні. Зокрема, зазначається, що поруч із закладами державної форми власності повинні розвиватися і заклади недержавної форми власності. Необхідність залучення недержавних коштів в освітній сектор викликана потребою посилення зв’язку освіти та ринку праці. Зазначається, що світовий досвід переконує у важливості незалежності установ освіти. Актуальним є пошук оптимальних шляхів подальшого оновлення та розвитку освітньої сфери.

S. I. Kudyn

PERSPECTIVES OF ATTRACTING THE PRIVATE FUNDS TO THE EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The article deals with the peculiarities of reforming the educational sphere in Ukraine. In particular, it is noted that along with the state-owned institutions should develop non-state institutions. The need to attract private funds in the education sector due to the need to strengthen communication education and the labor market. It is noted that world experience convinces the importance of the independence of educational institutions. Actual is the search for the best ways to further renewal and development of the educational sphere.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2751

Відомості про авторів

С. І. Кудин

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

S. I. Kudyn

PhD in Economics, associate professor of the department of Economic Theory Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Як цитувати статтю

Кудин С. І. Перспективи залучення приватних коштів у систему освіти України. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6250 (дата звернення: 21.04.2021).

Kudyn, S. I. (2018), “Perspectives of attracting the private funds to the education system of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6250 (Accessed 21 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.