EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
О. О. Охріменко, А. О. Макаренко

УДК: 334.7

О. О. Охріменко, А. О. Макаренко

ІНТЕГРОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Анотація

Стаття присвячена питанням формування експортного потенціалу АПК України в умовах інтеграційних процесів. Розглянуто інституційні передумови функціонування галузі. Приведено еволюцію аграрної політики ЄС, як фактор формування потенціалу галузі. Проаналізовано ряд ключових показників розвитку окремих напрямів аграрного виробництва. Розкрито специфіку аграрної логістики та її вплив на АПК. Проаналізовано сучасний стан рослинництва та тваринництва, а також основні проблеми, що здійснюють вплив на міжнародну конкурентоспроможність української аграрної продукції. Визначено пріоритетні напрями розвитку, а також заходи щодо підвищення конкурентоспроможності експорту.

O. O. Okhrimenko, A. O. Makarenko

INTEGRATED DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL OF UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF OVERSEAS CONNECTIONS

Summary

The article is dedicated to the formation of the export potential of Ukrainian agroindustrial complex in the conditions of integration processes. The institutional conditions for the functioning of the industry are considered. The evolution of the EU agrarian policy as a factor for building the potential of the industry is presented. A number of key indicators of the development of certain areas of agrarian production have been analyzed. The specifics of agrarian logistics and its influence on agroindustrial complex are revealed. The present state of plant growing and animal husbandry, as well as the main problems that influence the international competitiveness of Ukrainian agrarian products, are analyzed. The priority directions of development, as well as measures for increasing the competitiveness of export are determined.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 486

Відомості про авторів

О. О. Охріменко

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

O. O. Okhrimenko

Doctor of Economics, Professor of Department of International Economy, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv


А. О. Макаренко

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

A. O. Makarenko

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Як цитувати статтю

Охріменко О. О., Макаренко А. О. Інтегрований розвиток експортного потенціалу апк України в контексті трансформації зовнішньоекономічних зв’язків. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6252 (дата звернення: 26.02.2020).

Okhrimenko, O. O. and Makarenko, A. O. (2018), “Integrated development of export potential of ukrainian agro-industrial complex in the context of overseas connections”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6252 (Accessed 26 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.