МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ | І І Боришкевич | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. І. Боришкевич

УДК: 330.3

І. І. Боришкевич

аспірант кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Iryna Boryshkevych

postgraduate student of the Department of Accounting and Auditing, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

METHODOLOGY OF FORMATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті обґрунтовано методологію формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Висвітлено та охарактеризовано найважливіші елементи з усієї сукупності науково-методологічних основ щодо забезпечення формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що комплексне опрацювання основних методологічних підходів відіграє виняткове значення для отримання конкурентних переваг підприємством.

The article substantiates the methodology of formation of the development strategy of agricultural enterprises. The most important elements from the whole set of scientific and methodological bases to ensuring the formation of the development strategy of agricultural enterprises have been highlighted and characterized. It has been established that the complex elaboration of the main methodological approaches plays an exceptional role for obtaining competitive advantages by the enterprise.