ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ | І М Нікітіна | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ
І. М. Нікітіна, С. В. Войтко

УДК: 517.9:330.3:004

І. М. Нікітіна

магістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ

С. В. Войтко

доктор екон. наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ

Iryna Nikitina

master, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Serhii Voitko

doctor of economics, professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

RESEARCH OF DYNAMICS OF EXPORT OF SERVICES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE BASIS OF INTEGRAL CALCULUS

У статті проведено аналіз ринку послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) провідних країн світу та України. Проаналізовано динаміку обсягів експорту послуг у сфері ІКТ за останні роки в Україні та країнах лідерах за даним показником. Досліджено динаміку рівня інфляції з 2007 по 2016 роки за обраними країнами та виявлено її вплив на реальні показники експорту. Розраховано приведені значення експорту ІКТ послуг з урахуванням рівня інфляції. Виконано аналіз розбіжності між абсолютними (без урахування інфляції) та приведеними (з урахуванням інфляції) значеннями експорту послуг у сфері ІКТ за допомогою інтегрального методу. Виявлено реальну ситуацію на ринку експорту послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій України та обраних країн світу.

This paper analyzes the market of services in the field of information and communication technologies (ICT) of leading countries and Ukraine. The dynamics of export of services in the field of ICT in recent years in Ukraine and other countries were analyzed. The dynamics of inflation from 2007 to 2016 were investigated and the real impact of inflation on export was found. The values of export of ICT services considering inflation were calculated. The analysis of the differences between absolute (without inflation) and adjusted (with inflation) values of exports of services in the field of ICT by the integral method is performed. The real situation on the market of the export of services in the field of information and communication technologies in Ukraine and selected countries was revealed.