EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ДЕВЕЛОПЕРА НА ЗАСАДАХ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
С. А. Заліско

УДК: 69.003: 658.157: 330.33.01

С. А. Заліско

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ДЕВЕЛОПЕРА НА ЗАСАДАХ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Стаття присвячена розробці нового багатокритеріального та мультикомпонентного інструментарію стратегічного і поточного контролінгу діяльності компаній-девелоперів у будівництві та коригування їх ринкової вартості на базовій основі узгодження змісту та ключових економіко-управлінських характеристик портфеля проектів компанії-девелопера з траєкторією та сутністю трансформацій операційної системи компанії на грунті вартісно-орієнтованого менеджменту (VBM, Value-based management).
Здійснено критичний аналіз переваг та недоліків системи VBM як базової при побудові інтегрованої інформаційно-аналітичної системи підприємства.
Це дозволило здійснити добір оптимального складу засобів, методів, та аналітичних процедур забезпечення модернізації бізнес-технології аналізу, планування та бюджетування проектів в складі портфеля проектів компанії-девелопера.

S. A. Zalіsko

MULTICOMPONENT TOOLKIT FOR DEVELOPING A PORTFOLIO OF DEVELOPER PROJECTS ON THE BASIS OF VALUE-BASED MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to the development of a new multi-criteria and multicomponent tools for strategic and ongoing control of the activities of development companies in construction and adjusting their market value on a baseline basis to harmonize the content and key economic and managerial characteristics of the project portfolio of the developer company with the trajectory and the essence of the transformations of the operating system of the company on a Value-based management (VBM).
A critical analysis of the advantages and disadvantages of the VBM system as a base for the construction of an integrated information and analytical system of the enterprise is carried out.
This allowed the selection of the optimal composition of tools, methods, and analytical procedures to ensure the modernization of business technology analysis, planning and budgeting projects in the portfolio of projects of the developer company.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 451

Відомості про авторів

С. А. Заліско

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

S. A. Zalіsko

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

Як цитувати статтю

Заліско С. А. Мультикомпонентний інструментарій формування портфеля проектів девелопера на засадах вартісно-орієнтованого управління. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6263 (дата звернення: 29.02.2020).

Zalіsko, S. A. (2018), “Multicomponent toolkit for developing a portfolio of developer projects on the basis of value-based management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6263 (Accessed 29 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.