ДЕВІАЦІЇ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ | М М Охримович | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ДЕВІАЦІЇ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ
М. М. Охримович

УДК: 351.863

М. М. Охримович

аспірант кафедри соціальних дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ

ДЕВІАЦІЇ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

M. M. Ohrymovych

post-graduate student, Department of Social Disciplines, Lviv State University of Internal Affairs

INVESTMENT SECURITY DEVIATIONS IN UKRAINE: SOURCES AND FORMS OF MANIFESTATION

Досліджено сучасні форми прояву девіацій інвестиційної безпеки з огляду на сучасні тенденції та аналіз обсягів шкоди, заподіяної внаслідок економічної злочинності. Проаналізовано статистичні дані протягом 2010-2017 років, на основі яких встановлено наявність частки коштів криміногенного походження в інвестиціях, що надійшли в Україну з-за кордону. Окреслено тенденції, притаманні іноземному інвестуванню в Україні, у розрізі географічної локації. Проведено розрахунок обсягу псевдоінвестицій в Україні та зроблено висновок про необхідність врахування показників «Частка встановленої суми легалізованих коштів та майна, одержаних злочинним шляхом до ВВП», «Частка псевдоінвестицій у прямих іноземних інвестиціях» як показників дестимуляторів інвестиційної безпеки України, що дало можливість врахувати вразливість інвестиційного середовища до впливу латентних загроз інвестиційній безпеці України.

Іn the scientific article the modern forms of Investment security deviations are investigated in keeping up with current trends and taking into account amount of damage caused by economic crimes. The analyzed statistical period from 2010 to 2017 became the basis for scientific conclusion – an insignificant share of foreign investment has the criminal source. Economic trends in foreign investments are outlined as broken down by geographical location. Calculation of volume of pseudo-investments into Ukraine is completed. The statistical data, produced by this scientific research helped to reach the conclusion, that it would be beneficial to include the following indicators: ‘The share of the established amount of legalized proceeds and property acquired in a criminal way to GDP’, ‘The share of pseudo-investment in foreign investments’ to Integral indicator of investment safety of Ukraine.