EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕВІАЦІЇ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ
М. М. Охримович

УДК: 351.863

М. М. Охримович

ДЕВІАЦІЇ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

Анотація

Досліджено сучасні форми прояву девіацій інвестиційної безпеки з огляду на сучасні тенденції та аналіз обсягів шкоди, заподіяної внаслідок економічної злочинності. Проаналізовано статистичні дані протягом 2010-2017 років, на основі яких встановлено наявність частки коштів криміногенного походження в інвестиціях, що надійшли в Україну з-за кордону. Окреслено тенденції, притаманні іноземному інвестуванню в Україні, у розрізі географічної локації. Проведено розрахунок обсягу псевдоінвестицій в Україні та зроблено висновок про необхідність врахування показників «Частка встановленої суми легалізованих коштів та майна, одержаних злочинним шляхом до ВВП», «Частка псевдоінвестицій у прямих іноземних інвестиціях» як показників дестимуляторів інвестиційної безпеки України, що дало можливість врахувати вразливість інвестиційного середовища до впливу латентних загроз інвестиційній безпеці України.

M. M. Ohrymovych

INVESTMENT SECURITY DEVIATIONS IN UKRAINE: SOURCES AND FORMS OF MANIFESTATION

Summary

Іn the scientific article the modern forms of Investment security deviations are investigated in keeping up with current trends and taking into account amount of damage caused by economic crimes. The analyzed statistical period from 2010 to 2017 became the basis for scientific conclusion – an insignificant share of foreign investment has the criminal source. Economic trends in foreign investments are outlined as broken down by geographical location. Calculation of volume of pseudo-investments into Ukraine is completed. The statistical data, produced by this scientific research helped to reach the conclusion, that it would be beneficial to include the following indicators: ‘The share of the established amount of legalized proceeds and property acquired in a criminal way to GDP’, ‘The share of pseudo-investment in foreign investments’ to Integral indicator of investment safety of Ukraine.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2696

Відомості про авторів

М. М. Охримович

аспірант кафедри соціальних дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ

M. M. Ohrymovych

post-graduate student, Department of Social Disciplines, Lviv State University of Internal Affairs

Як цитувати статтю

Охримович М. М. Девіації стану інвестиційної безпеки України: джерела виникнення та форми прояву. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6266 (дата звернення: 18.04.2021).

Ohrymovych, M. M. (2018), “Investment security deviations in Ukraine: sources and forms of manifestation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6266 (Accessed 18 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.