EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
А. О. Ятченко

УДК: 005.73

А. О. Ятченко

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Досліджено роль організаційної культури, процес її формування для підприємств у сфері готельних послуг. У статті узагальнено існуючі теоретичні підходи щодо оцінки організаційної культури підприємства готельних послуг і визначено переваги та недоліки існуючих методик оцінювання. Організаційна культура є результатом багатократної взаємодії працівників, їх індивідуальних цінностей, переконань, пошуку прийнятних норм поведінки, розподілу ролей, вироблення прийомів і методів взаємодії (ефективній комунікації). Важливе місце в індустрії займає готельний бізнес, широкий та різноманітний характер якого охоплює й елементи пов’язаних із ним секторів індустрії, наприклад харчування, відпочинок, розваги та інше. Відповідно, готельний бізнес демонструє більш широку та різноманітну організаційну структуру, ніж інші сектори індустрії. Важливим є факт наявності спільних цінностей у керівного складу робітників, які в кінцевому рахунку трансформуються в норми поведінки, а це сприяє підвищенню якості послуг, що надаються, і спільних зусиль для вирішення поточних і довгострокових проблем. Організаційна культура готельного підприємства забезпечить йому успіх, допоможе стати більш конкурентоспроможним та ефективним.

A. O. Yatchenko

FEATURES OF THE FORMATION AND EVALUATION OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE COMPANY IN THE HOTEL SERVICES’ SPHERE

Summary

The role of organizational culture, the process of its formation for enterprises in the sphere of hotel services was investigated. The article generalizes the existing theoretical approaches to the assessment of the organizational culture of the hotel services company and outlines the advantages and disadvantages of existing evaluation techniques. Organizational culture is the result of multiple interaction of employees, their individual values, beliefs, finding acceptable standards of behavior, distribution of roles, development of techniques and methods of interaction (effective communication). An important place in the industry is occupied by the hotel business, whose broad and diverse nature also covers the elements of the related industry sectors, such as food, leisure, entertainment, and more. Accordingly, the hotel business has a wider and diverse organizational structure than other sectors of the industry. What is important is the fact that there are common values in the management of workers who ultimately transform into norms of behavior, which contributes to improving the quality of services provided and joint efforts to address current and long-term problems. Organizational culture of a hotel company will ensure its success, will help to become more competitive and effective.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 3423

Відомості про авторів

А. О. Ятченко

студент 2 курсу магістратури Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка

A. O. Yatchenko

student of master-degree program, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Ятченко А. О. Особливості формування та оцінювання організаційної культури підприємства у сфері готельних послуг. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6267 (дата звернення: 16.05.2022).

Yatchenko, A. O. (2018), “Features of the formation and evaluation of the organizational culture of the company in the hotel services’ sphere”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6267 (Accessed 16 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.