EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Б. В. Шуляк

УДК: 330.564.224:504.06

Б. В. Шуляк

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті досліджено та поглиблено теоретичні засади екологічного підприємництва, подано його авторське бачення у контексті економічної інтерпретації, окреслено ключові ознаки та характеристики. Обґрунтовано місце та роль екологічного підприємництва у розвитку сільських територій з позиції забезпечення сталості цього процесу. Доведено необхідність та своєчасність створення належної платформи, передусім інституційної, для активізації екологічного підприємництва в Україні, яке гармонійно «вписується» в концептуальну модель сталого розвитку національної економічної системи, забезпечуючи тим самим підвищення її конкурентоспроможності, нівелювання дисбалансу нерівномірного розподілу і використання наявного ресурсного природно-ресурсного потенціалу, а також формування та повноцінне залучення людського капіталу. Визначено ключові індикатори впливу екологічного підприємництва на забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та формування їх іміджу.

Bogdan Shuliak

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Summary

The article studies and enhances theoretical foundations of ecological entrepreneurship; author’s vision of this issue is presented in the context of economic interpretation, its key features and characteristics are outlined. The place and the role of ecological entrepreneurship in the development of rural areas from the perspective of sustainability of this process are substantiated. The necessity and timeliness of creating appropriate platform, particularly institutional one, in order to activate ecological entrepreneurship in Ukraine are established. Ecological entrepreneurship fits the conceptual model of sustainable development of the national economic system harmonically. Hence, it provides the increase of competitive ability of the national economic system, the levelling of the imbalance in unequal distribution and use of available nature and resource potential, as well as the formation and full-fledged engagement of human capital. Key indicators for the influence of ecological entrepreneurship on ensuring the competitive ability of rural areas and developing their image are defined.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2826

Відомості про авторів

Б. В. Шуляк

аспірант з відривом від виробництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Bogdan Shuliak

doctoral candidate with day release, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Шуляк Б. В. Теоретичні засади екологічного підприємництва у контексті сталого розвитку сільських територій. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6269 (дата звернення: 14.04.2021).

Shuliak, Bogdan (2018), “Theoretical foundations of ecological entrepreneurship in the context of sustainable development of rural areas”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6269 (Accessed 14 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.