EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. С. Корсакова

УДК: 336.7 + 336.02

О. С. Корсакова

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

В статті розглянуто економічний зміст, склад та особливості побудови фінансової інфраструктури. Досліджено: підходи до формування складу фінансової інфраструктури, завдань та призначення її складових елементів; удосконалення організації визначеної системи через удосконалення механізму державного регулювання її формування та розвитку. Проаналізовано стан розвитку інфраструктури фінансового ринку України, досліджено особливості побудови та функціонування її структурних елементів.

O. S. Korsakova

PECULIARITIES OF FORMATION OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC ECONOMY

Summary

The article considers the economic content, composition and features of the financial infrastructure. The article examines: approaches to the formation of the composition of the financial infrastructure, the tasks and the role of its constituent elements; improvement of the organization of this system through the improvement of the mechanism of state regulation of its formation and development. The state of development of the infrastructure of the financial market of Ukraine is analyzed and the features of construction and functioning of its structural elements are investigated.

О. С. Корсакова

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация

В статье рассмотрены экономическое содержание, состав и особенности построения финансовой инфраструктуры. Исследовано: подходы к формированию состава финансовой инфраструктуры, задач и роли её составляющих элементов; усовершенствование организации этой системы через усовершенствование механизма государственного регулирования её формирования и развития. Проанализировано состояние развития инфраструктуры финансового рынка Украины и исследованы особенности построения и функционирования её структурных элементов.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 8324

Відомості про авторів

О. С. Корсакова

канд. екон. наук., Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ

O. S. Korsakova

candidate of economic sciences, Donbass State Technical University, Lisichansk

О. С. Корсакова

канд. экон. наук., Донбасский государственныйт технический университет, г. Лисичанск

Як цитувати статтю

Корсакова О. С. Особливості формування фінансової інфраструктури на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6271 (дата звернення: 23.07.2024).

Korsakova, O. S. (2018), “Peculiarities of formation of financial infrastructure at the present stage of development of domestic economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6271 (Accessed 23 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.