EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИКОРИСТАННІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ
О. Ю. Попова, О. Ю. Томашевська, Д. І. Єрмольєв

УДК: 005.583.3:330.13:658.265:628.1.034.2

О. Ю. Попова, О. Ю. Томашевська, Д. І. Єрмольєв

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИКОРИСТАННІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ

Анотація

Виконано оцінку енергетичного потенціалу біомаси. Охарактеризовано валове споживання енергоресурсів в Україні з урахуванням покращення енергоефективності. Обґрунтовано доцільність запровадження екологістичного підходу в реалізації економічного потенціалу біомаси в Україні. Визначено місце та економічну роль деревної біомаси як джерела енергії у процесах виробництва в системі екологістики. Запропоновано схему побудови системи екологістичного процесу використання енергетичного потенціалу деревної біомаси замкнутого та відкритого типу на підприємстві. Уточнено зміст концептуальних положень економічного стимулювання ефективного використання енергетичного потенціалу деревної біомаси.

O. Yu. Popova, O. Yu. Tomashevska, D. I. Yermoliev

ECONOMIC PERFORMANCE OF ECOLOGICAL LOGISTIC PROCESSES IN THE USE OF ENERGY POTENTIAL OF WOOD BIOMASS

Summary

An estimation of the energy potential of biomass is performed. The gross consumption of energy resources in Ukraine is considered in the light of energy efficiency improvement. The feasibility of introducing an ecological logistic approach in realizing the economic potential of biomass in Ukraine is substantiated. The place and economic role of wood biomass as an energy source in the processes of production in the ecological system are determined. The closed and open type schemes of the use of wood biomass energy potential at the enterprise based on the ecological logistic are proposed. The content of the conceptual provisions of the economic stimulation of the effective use of the energy potential of wood biomass is specified.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2907

Відомості про авторів

О. Ю. Попова

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

O. Yu. Popova

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk


О. Ю. Томашевська

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, державного управління та адміністрування, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

O. Yu. Tomashevska

Ph.D., associate professor of the Department of Economic Theory, Public Administration and Administration Donetsk National Technical University, Pokrovsk


Д. І. Єрмольєв

магістрант кафедри міжнародної економіки і маркетингу, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

D. I. Yermoliev

Master of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk

Як цитувати статтю

Попова О. Ю., Томашевська О. Ю., Єрмольєв Д. І. Економічне стимулювання екологістичних процесів у використанні енергетичного потенціалу деревної біомаси. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6272 (дата звернення: 23.04.2021).

Popova, O. Yu., Tomashevska, O. Yu. and Yermoliev, D. I. (2018), “Economic performance of ecological logistic processes in the use of energy potential of wood biomass”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6272 (Accessed 23 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.