EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТНІХ УСТАНОВ
І. М. Мазур

УДК: 338.24

І. М. Мазур

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТНІХ УСТАНОВ

Анотація

У статті розроблено та апробовано систему показників для оцінювання потенціалу та ефективності енергозбереження в закладах освіти на прикладі ПТУ м. Івано-Франківська. На основі дослідження нормативно-правових та наукових джерел, наявної статистичної інформації обґрунтовано систему показників для аналізу потенціалу та ефективності енергозбереження в освітніх закладах, до якої включено: 1) кількісні показники споживання ПЕР; 2) приведений контингент студентів; 3) питомі витрати ПЕР на одного студента; 4) рівень використання лімітів на споживання ПЕР; 5) вартісні показники споживання ПЕР; 6) потенціал енергозбереження за окремими ПЕР; 7) показники енергозбереження від внутрішнього споживання. Проаналізовано ефективність управління енергозбереженням на прикладі системи закладів професійної технічної освіти м. Івано-Франківська, що дозволило: дослідити ефективність інтенсивного та екстенсивного напрямів реалізації політики енергозбереження та її зростання в умовах децентралізації; виявити тенденцію зростання показника енергозбереження від внутрішнього споживання для теплоенергії й електроенергії, що відображає нарощування темпів реалізації заходів з оптимізації використання ПЕР та енергозбереження інтенсивного та екстенсивного впливу; виявити зростання потенціалу енергозбереження в розрізі усіх ПЕР під впливом багатьох чинників і наявність можливостей його реалізації шляхом впровадження адміністративно-організаційних та техніко-технологічних заходів.

I. M. Mazur

ANALYSIS OF ENERGY SAVING MANAGEMENT EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL SYSTEM REFORM

Summary

In the article the system of indicators for assessing the potential and efficiency of energy saving in educational institutions developed and tested by the example of vocational schools of Ivano-Frankivsk. On the basis of the study of regulatory and scientific sources, available statistical information, the system of indicators for the analysis of the potential and efficiency of energy saving in educational institutions is substantiated, which includes: 1) quantitative indicators of consumption of FER; 2) adapted contingent of students; 3) the spend of FER on a single student ; 4) the level of the FER limit using; 5) cost indicators of FER consumption; 6) the potential of energy saving for individual FER; 7) indicators of energy saving from domestic consumption. The efficiency of energy saving management is analyzed on the example of professional technical education institution system in Ivano-Frankivsk, which allowed: to study the efficiency of intensive and extensive directions of energy conservation policy implementation and its growth in conditions of decentralization; to reveal the tendency of increase of the energy saving index from domestic consumption for heat and electricity, which reflects an increase in the pace of implementation of measures to optimize the use of FER and energy saving of intensive and extensive impact; to reveal the growth of the potential of energy saving for all FER under the influence of many factors and the opportunity availability for its implementation through the introduction of administrative, organizational, technical and technological measures.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 274

Відомості про авторів

І. М. Мазур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Універстет Короля Данила

I. M. Mazur

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, University of King Danylo

Як цитувати статтю

Мазур І. М. Аналіз ефективності управління енергозбереженням в контексті реформування системи освітніх установ. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6276 (дата звернення: 06.12.2019).

Mazur, I. M. (2018), “Analysis of energy saving management efficiency in the context of educational system reform”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6276 (Accessed 06 Dec 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.