EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗМІНА СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ КРИЗИ
К. В. Бажеріна, О. В. Черненко, К. О. Афанасьєва

УДК: 339.133

К. В. Бажеріна, О. В. Черненко, К. О. Афанасьєва

ЗМІНА СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ КРИЗИ

Анотація

У статті розглянуто підходи та методи, що використовуються дослідницькими компаніями для вивчення зміни поведінки споживачів. Описані й обґрунтовані критерії класифікації товарів, обрані для дослідження зміни споживчої поведінки в сучасних умовах. Представлена інформація, що була отримана з первинних джерел за допомогою методу глибинних інтерв’ю та анкетування, стосовно того, які товари споживачі відносять до різних категорій за характером попиту (регулярного, екстреного, імпульсивного, особливого, попереднього вибору). Описана спеціально розроблена власна методологія дослідження, яка дозволяє виявити, не узагальнюючи висновки, яким чином певні групи людей з різним рівнем доходу почали себе поводити при купівлі окремих категорій товарів. Представлені виявлені під час проведення дослідження нові моделі споживчої поведінки та тенденції у її зміні, що сформувалися під час економічної кризи. Сформована результуюча матриця, в якій наведені закономірності зміни поведінки споживачів із різними доходу під час процесу здійснення покупки товарів різних категорій за характером попиту.

K. Bazherina, O. Chernenko, K. Afanasyeva

CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOR IN TIMES OF CRISIS

Summary

The article describes the approaches and methods used by research companies to study the changes of consumers’ behavior. The measures of goods classification chosen for researching the consumers’ behavior changes are described and substantiated. The information provided was obtained from primary sources, using the method of in-depth interviews and consumers’ questionnaire about the distribution of different products to varied categories in relation to the nature of demand (regular, emergency, impulsive, special, previous selection). It also describes the own, specially developed study methodology which allows to identify how certain groups of people, having different levels of income, behave buying some certain groups of goods without consolidation of conclusions. During the research, some new patterns and trends of consumers’ behavior, which were revealed at the time of the economic crisis were found and then described. The patterns of the behavioral changes of different prosperity level consumers during buying some diverse (in relation to the demand’s nature) goods are presented in the resulting matrix.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 4087

Відомості про авторів

К. В. Бажеріна

к. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м.Київ

K. Bazherina

Ph.D., associate professor of the Department of Industrial Marketing, NTUU «KPI named after Igor Sikorsky», Kyiv


О. В. Черненко

старший викладач кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м.Київ

O. Chernenko

senior lecturer in the Department of Industrial Marketing, NTUU «KPI named after Igor Sikorsky», Kyiv


К. О. Афанасьєва

студентка кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м.Київ

K. Afanasyeva

NTUU «KPI named after Igor Sikorsky», Kyiv

Як цитувати статтю

Бажеріна К. В., Черненко О. В., Афанасьєва К. О. Зміна споживчої поведінки українців в умовах кризи. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6281 (дата звернення: 29.11.2021).

Bazherina, K., Chernenko, O. and Afanasyeva, K. (2018), “Changes in consumer behavior in times of crisis”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6281 (Accessed 29 Nov 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.