EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕКООПЕРАТИВНОЇ ТЕОРІЇ ІГОР
І. О. Сєвідова

УДК: 339.187: 517.97

І. О. Сєвідова

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕКООПЕРАТИВНОЇ ТЕОРІЇ ІГОР

Анотація

У статті розглянуто та обґрунтовано методику застосування ітераційних алгоритмів для обчислення рівноваг у загальному класі неквадратичних опуклих багатогранників. Комплексне використання численних методів на основі відомих розв’язань задач з оптимізації Дж. Неша, з використанням математичного інструментарію некооперативної теорії ігор, що виражається на практиці у формуванні методик і побудові алгоритмів поведінки аграрних підприємств у ринковій діяльності, для врахування в управлінській та економічній діяльності.

Iryna Sievidova

FORMATION OF RESEARCH-BASED STRATEGIES FOR THE USE OF INSTRUMENTS OF NON-COOPERATIVE GAME THEORY

Summary

The method of application of iterative algorithms for calculating equilibria in the general class of non-quadratic convex polyhedra is considered and justified. The complex use of numerous methods based on the known solutions to optimization problems of J. Nash, using the mathematical tools of non-cooperative game theory, is expressed in practice in the formation of techniques and the construction of algorithms for the behavior of agricultural enterprises in market activities, for accounting in managerial and economic activities.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3622

Відомості про авторів

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна

Iryna Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Сєвідова І. О. Формування стратегії на основі наукових досліджень з використанням інструментарію некооперативної теорії ігор. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6285 (дата звернення: 20.05.2022).

Sievidova, Iryna (2018), “Formation of research-based strategies for the use of instruments of non-cooperative game theory”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6285 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.