EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

УДК 336.2

 

М. В. Петченко,

к. е. н., доцент кафедри обліку і фінансів,

Кременчуцький національний університет  імені М. Остроградського, м. Кременчук

 

Вплив сукупності важелів фіскальної політики на економічний ріст країни через визначення її етапів

 

M. V. Petchenko,

the candidate of еconomics sciences, the docent of Accounting and Finance,

Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, Kremenchuk

 

THE TOTAL INFLUENCE LEVERS OF FISCAL POLICY ON THE COUNTRY ECONOMIC GROWTH THROUGH IT`S PHASES

 

В роботі проведене дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо визначення впливу фіскальної політики на економічний ріст держави. Особливу увагу приділено етапізації фіскальної політики України. Запропоновано проводити етапізацію фіскальної політики за трьома основними показниками: податкові надходження бюджету, видатки бюджету, державний борг. Визначені недоліки фіскальної політики на сучасному етапі, акцентуючи увагу на недоліках податкової та бюджетної політики.  Розглянуті шляхи удосконалення податкової  та бюджетної систем. Враховуючи курс на євроінтеграцію країни запропоновані  заходи щодо регулювання податкової політики і політики бюджетних видатків та підхід  що закладе фундамент для подальшого економічного росту, створення фінансової бази для погашення державного боргу і зниженню його рівня до прийнятних значень.

 

In the work it was conducted research of domestic and foreign experience relatively the determining the impact of fiscal policy on the economic growing. Particular attention it was paid to the phasing of fiscal policy in Ukraine. It was suggested the phasing of fiscal policy in three main indicators: tax revenues, budget expenditures, government debt. There were identified the deficiencies of fiscal policy at the present phase, focusing an attention on tax and budget policy flaws. In the work were considered the ways of improvement of tax and budgetary systems. Considering the European integration country`s course, there were proposed the measures settlement of tax policy and budget expenditures policy and the approach that would lay the foundation for further economic growth and create the financial base for repayment of governmental debt and reduce its level to acceptable values.

 

Ключові слова: фіскальна політика, бюджетна політика, державна політика, економічний ріст, податкові надходження бюджету, видатки бюджету, державний борг.

 

Keywords: fiscal policy, budget policy, governmental policy, economic growth, tax revenues, budget expenditures, governmental debt.

 

 

Постановка проблеми. Фіскальна політика є визнаним у світовому просторі ефективним інструментом регулювання економічного росту. Важелі фіскального регулювання (бюджетні видатки, податки, позики та дефіцит бюджету) держава використовує для отримання бажаного впливу на економічну діяльність, виробництво у країні та дозволяє уникнути небажаних наслідків макроекономічної нестабільності. Оскільки економічне зростання є багатовимірним явищем, застосування важелів та інструментів фіскальної політики має бути комплексним та системним. Цілком логічно, що системність підходу до регулювання забезпечує синергетичний ефект. Тому актуальним на сьогодні є виявлення впливу сукупності важелів бюджетно-податкової політики на економічний ріст через визначення її етапів та їх характеристик, особливостей, наслідків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначенню впливу фіскальної політики на економічний ріст у вітчизняній науковій літературі присвячено чисельну кількість праць. Серед останніх публікацій варто відзначити: працю Т. О Дулік, Т. Ю. Александрюк [1], яку присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування й реалізації сучасної фіскальної політики України з використанням системного підходу і визначенню пріоритетних напрямів її розвитку; дослідження Р. П. Щави [2] обґрунтовує секторальні пріоритети національної аналогової фіскальної моделі в умовах євроінтеграції; О. В. Ракул [3] розглядає застосування фіскальних механізмів за різних тенденцій ВВП; Р. Ю. Римарська [4] оцінює функціональні зв’язки між двома компонентами фіскальної політики: надходженнями до бюджету й урядовими видатками та доходом (ВВП) з урахуванням зовнішніх державних запозичень;  О. Ю. Клепанчук [5] доводить, що фіскальне регулювання фінансових потоків має бути адекватним не тільки інтересам окремих економічних агентів, але і держави загалом, відповідати пріоритетним інтересам державної економічної та соціальної політики. Віддаючи належне напрацюванням дослідників, слід відзначити, що і наразі не існує єдиного погляду на дієвість системи фіскальних заходів, тому вбачається необхідним проведення емпіричного аналізу фіскальної політики України, систематизація виявлених напрямів регулювання та виявлення їх фактичного впливу на економічне зростання країни.

Метою статті є формування характерних етапів фіскальної політики України та виявлення їх впливу на економічний ріст.

Виклад основного матеріалу дослідження. Етапізацію фіскальної політики України пропоновано проводити на основі приросту за трьома основними показниками: податкові надходження бюджету, видатки бюджету, державний борг.

Приріст означених показників у динаміці проілюстровано на рис. 1.

 

Рис. 1. Приріст податкових надходжень (ПН), видатків бюджету (ВБ) зведеного бюджету та сукупного

державного боргу (ДБ) України, %

(побудовано автором за даними Державної казначейської служби України [6])

 

2006-2008 рр. – характеризувалися незначним та релевантним зростанням податкових надходжень та видатків бюджету. У передкризовий 2008 р. відбулося значне зростання державного боргу, що, на наш погляд, ускладнило вихід країни з кризи. Видатки бюджету у цей час традиційно мали переважно соціальну орієнтацію, тоді як доволі стабільні темпи зростання податкових надходжень дозволяли підвищити економічну спрямованість фінансування державних функцій.

2009 р. – період, в якому економіка України зазнала наслідків світової фінансово-економічної кризи: відбулося одночасне зниження темпів приросту і надходжень податків і видатків бюджету. Перевищення темпів приросту видатків над податковими надходженнями було обумовлено потребою у стабілізації економіки, банківської системи у період фінансової кризи, інфляційних процесів та значного підвищення валютного курсу. Державний борг у цьому періоді знижував темпи зростання, однак продовжував збільшувати в абсолютному вимірі на 67,32%.

2010-2011 рр. характеризувалися відновленням економічної діяльності – податкові надходження та видатки бюджету збільшувалися; темп приросту державного боргу продовжував уповільнюватися. Показовим для фіскальної системи був 2011 р., коли темп зростання податкових надходжень значно перевищував темп зростання видатків. Така ситуація відповідала намаганням збалансувати бюджет, стримати інфляцію, проте, обмежувала потенційний економічний ріст через відсутність фінансової підтримки реального сектора.

2012-2013 рр. – період закономірного (відносно політики 2010-2011 рр.) скорочення приросту податкових надходжень, темп приросту видатків бюджету його випереджає, спостерігаються стабільні темпи приросту державного боргу. Пріоритетними статтями видатків бюджету України залишаються видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення та загальнодержавні функції. У 2013 р. відбувається зменшення частки видатків на економічну діяльність (табл. 1).

2014-2016 рр. характеризуються значним нарощенням державного боргу (що визначає потенційне збільшення витрат бюджету на його обслуговування), податкові надходження та видатки бюджету зростають майже релевантно – темп приросту видатків незначно перевищує зростання податкових надходжень. У цей період відбулася трансформація бюджетної та податкової систем: зменшилася кількість податків і зборів (з 22 до 11), внесено законодавчі зміни щодо спрощення процедури податкового адміністрування, відбулося реформування діяльності органів державної фіскальної служби. Цілком виправданим заходом стабілізації податкових надходжень у цьому періоді було збільшення ставок акцизного оподаткування на окремі види підакцизної продукції, які зазначені у Законі України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-VII [7] та Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31 липня 2014 року № 1621-VII [8]. Проте, галопуючий темп інфляції у 2014-2015 рр., зниження ділової активності суб’єктів господарювання, платоспроможного попиту обумовили лише формальне зростання фіскальних показників. Видатки бюджету на оборону та соціальний захист зростають, не сприяючи відновленню економічної діяльності на мікрорівні (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Структура видатків зведеного бюджету України

Функції

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Освіта

19,28%

19,62%

19,72%

21,75%

21,12%

20,70%

20,62%

20,86%

19,15%

16,80%

15,49%

Пенсії

15,39%

11,51%

13,80%

16,44%

17,79%

14,79%

13,88%

17,26%

15,26%

14,65%

17,67%

Соціальний захист

8,24%

9,96%

10,14%

9,22%

9,90%

10,52%

11,58%

11,43%

11,13%

11,28%

13,25%

Відсотки за запозиченнями

1,95%

1,64%

1,39%

3,19%

4,34%

5,74%

5,12%

6,57%

9,45%

12,68%

11,50%

Медицина

11,27%

11,82%

10,85%

11,89%

11,86%

11,74%

11,87%

12,18%

10,92%

10,44%

9,03%

Правоохо-ронні органи

7,27%

8,15%

8,78%

7,91%

7,62%

7,83%

7,46%

7,79%

8,59%

8,09%

8,62%

Збройні сили

3,66%

4,16%

3,79%

3,13%

2,99%

3,17%

2,95%

2,93%

5,22%

7,65%

7,10%

Чиновницький апарат

9,44%

9,12%

8,61%

7,62%

7,54%

6,22%

5,97%

5,64%

5,24%

4,63%

4,55%

Транспорт

5,09%

6,47%

4,53%

4,46%

4,05%

4,44%

3,39%

3,54%

3,60%

4,57%

3,51%

Інші галузі економіки

3,66%

4,69%

3,98%

2,54%

2,44%

4,80%

4,21%

1,92%

1,84%

2,53%

3,46%

Комунальне господарство

4,58%

2,61%

2,88%

2,41%

1,43%

2,09%

4,06%

1,52%

3,40%

2,31%

2,10%

Культура та спорт

2,46%

2,48%

2,56%

2,70%

3,04%

2,57%

2,76%

2,69%

2,64%

2,38%

2,02%

Сільське господарство

3,83%

3,54%

3,11%

2,05%

1,93%

1,82%

1,52%

1,52%

1,11%

0,88%

0,69%

Охорона довкілля

0,92%

0,97%

0,87%

0,81%

0,77%

0,94%

1,08%

1,11%

0,67%

0,81%

0,74%

Паливно-енергетич-ний комплекс

2,97%

3,23%

4,99%

3,87%

3,18%

2,64%

3,54%

3,05%

1,78%

0,28%

0,26%

Всього

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Побудовано автором за даними Державної казначейської служби України [6]

 

Зростання номінального ВВП, яке спостерігається протягом 2014-2016 рр. не відповідає ані динаміці реального ВВП, ані виразу зростання ВВП у долл. США (рис. 2).

 

Рис. 2. Темпи приросту ВВП України, %

(побудовано автором за даними Державної служби статистики України [9])

 

Сподівання уряду на 2017 р. покладалися на зростання непрямих податків [10], проте фахівці відзначають такі заходи занадто оптимістичними [11].

Відзначаючи недоліки фіскальної політики на сучасному етапі, дослідники вказують на: надмірне податкове навантаження на платників податків та значні масштаби тінізації економіки [2]. Інші науковці акцентують увагу на таких недоліках податкової політики: «громіздкість; складність; нестабільність податкового законодавства; недостатню узгодженість окремих законодавчих актів; неоднозначність тлумачень деяких податкових норм; незбалансованість прав та обов'язків суб'єктів податкових відносин; невраховування потреб та умов діяльності підприємств; недостатнє використання державними органами регулюючої функції податків; нерівномірний розподіл податкового навантаження; відсутність системного підходу до "податкової системи" як загальнодержавного важеля регулювання відносин оподаткування та розвитку суб'єктів господарювання; незручності для платників податків, які створюються при поданні звітності щодо нарахування чи перерахування податків, а також самій сплаті податків та інші» [5, с. 252]. Бюджетні проблеми автором окреслюються як «незбалансованість зобов'язань і ресурсів на всіх рівнях бюджетної системи і надмірність боргового тягаря; неефективність і обтяжливість податкової системи; неефективність значної частини бюджетних видатків; перевищення державних потреб і зобов'язань; незавершеність формування ефективної системи управління державними фінансами» [5, с. 254].

Гостру дискусію, серед науковців, визивають питання щодо  шляхів вдосконалення фіскальної політики України. Існує точка зору, що «для України більші переваги має фіскальна консолідація на основі скорочення урядових видатків та збільшення надходжень до бюджету. По-перше, за умови високого рівня зовнішньої заборгованості державного і приватного секторів зростає ймовірність експансійного ефекту від рестрикційної фіскальної політики. По-друге, ефективність урядових видатків як чинника збільшення капіталу державного сектору викликає серйозні сумніви з погляду відомих інституційних проблем вітчизняної економіки, таких як поширення корупційних схем, неефективність апарату адміністративного управління й тісний зв’язок між політикою і великим бізнесом» [4, с. 81].

О. Ю. Клепанчук відзначає наступні завдання удосконалення податкової системи:

- «вдосконалення нормативно-законодавчої бази у сфері оподаткування, зокрема прийняття поправок до Податкового кодексу;

- підвищення ефективності системи адміністрування податків;

- детінізація економіки;

- варто запровадити відновлення спеціальних економічних зон (СЕЗ), територій пріоритетного розвитку (ТПР) і технопарків з метою розвитку та відродження депресивних регіонів;

- обґрунтована система надання податкових пільг» [5, с. 255].

Напрями вдосконалення бюджетної політики, за думкою автора, полягають у такому:

-  «оптимізація та скорочення переліку державних цільових програм;

-  бюджетний процес повинен бути нерозривно пов'язаний із загальноекономічним плануванням у країні;

-  розроблення економічних критеріїв для виділення бюджетних інвестицій;

-  оптимізація структури видатків на розвиток освіти і науки;

-  посилення бюджетного адміністрування власних доходів бюджетних установ;

-  якісне вдосконалення казначейської системи виконання бюджетів;

-  оптимізація державних витрат;

-  створення ефективної системи управління державним боргом» [5, с. 255].

Цілком погоджуючись із напрямами адміністративно-правового регулювання фіскальної політики, наведених у [5], більш детальної уваги, на наш погляд, заслуговує регулювання податкової політики та політики бюджетних видатків, які суттєво розбігаються із думкою, наведеною у [4].

Вбачається, що проблеми у податковій сфері слід вирішувати саме через адміністративні заходи. Підвищення ставок корпоративного оподаткування ускладнить і без того тяжкий стан вітчизняних суб’єктів підприємництва, а зростання оподаткування доходів фізичних осіб знизить платоспроможний попит. Натомість недоцільним бачиться і зниження ставок, адже наразі існує гостра проблема забезпечення достатнього обсягу надходжень до бюджету для фінансування державних послуг. Збільшення державного боргу для цих цілей вбачається неефективним (рівень відсотків за запозиченнями в зведеному бюджеті вже у 2016 р. складав 11,5%, а подальше залучення позик призведе до потреби виділення значних фінансових ресурсів на їх сплату та покриття позики). Крім того, доволі ризиковані умови господарювання збільшують потребу власників бізнесу покривати цей ризик додатковою премією, тому гарантії та використання зекономлених від зниження податків коштів на розширене відтворення виробництва немає.

Відчутне скорочення видатків, про яке йдеться у праці [4], неможливе через їх переважно соціальну спрямованість, необхідність підтримки обороноздатності країни. На наше переконання, відсутність дієвих заходів з підтримки економіки за рахунок бюджетних коштів, з владнання політичного конфлікту, який позначається на інвестиційній привабливості України, зі стабілізації валютного курсу та зупинення темпів інфляції інструментами грошово-кредитного регулювання не дозволять країні відновити економічний ріст. Задачею фіскальної політики на найближчу перспективу має стати не скорочення, а реструктуризація бюджетних видатків у  бік зростання питомої ваги підтримки економіки зі збереженням помірного рівня податкового навантаження на економіку. Такий підхід закладе фундамент для подальшого економічного росту, створення фінансової бази для погашення державного боргу та зниження його рівня до прийнятних значень.

Висновки

Таким чином, фіскальна політики України має бути реформована за політикою бюджетних видатків, які мають сприяти розвитку економічних процесів та створенню фінансових умов для виконання державою своїх соціальних функцій.

Враховуючи курс на євроінтеграцію країни, подальші дослідження необхідно присвятити гармонізації та уніфікації фіскальної системи України з фіскальними системами держав-членів ЄС, що сприятиме залученню іноземних інвесторів та партнерів до національного бізнесу.

 

Література.

1. Дулік Т. О Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України  / Т. О Дулік, Т. Ю. Александрюк // International scientific journal. - 2016. - № 2. - С. 107-115.

2. Щава Р. П. Секторальні пріоритети національної аналогової фіскальної моделі  / Р. П. Щава // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 6. - С. 54-57.

3. Ракул О. В. Актуалізація факторів, що обумовлюють особливості формування фіскальної політики України в сучасних умовах  / О. В. Ракул // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - Вип. 2. - С. 114-117.

4. Римарська Р. Ю. Фіскальна політика та економічне зростання в Україні  / Р. Ю. Римарська // Стратегічні пріоритети. - 2015. - № 3. - С. 79-85.

5. Клепанчук О. Ю. Фіскальна політика як інструмент регулювання економіки  / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.5. - С. 250-256.

6. Державна казначейська служба України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua

7. Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 № 1166-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1166-18

8. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 № 1621-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-18

9. Державна служба статистики України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

10. Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 21 груд. 2016р. № 1801-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1801-19#n154.

11. Амелін А. Державний бюджет України 2017: виклики та перспективи [Електронний ресурс] / А. Амелін, О. Хоменко, Я. Лаврик. – Режим доступу : http://hvylya.net/analytics/economics/derzhavniybyudzhet-ukrayini-2017-vikliki-taperspektivi.html.

 

References.

1.Dulik, T. O (2016), “Vectors of Development of Modern Fiscal Policy of Ukraine”,  International scientific journal, vol. 2, pp. 107-115.

2. Shchova, R.P. (2016) “Sectoral Priorities of the National Analog Fiscal Model”,  Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu, vol. 6, pp. 54-57.

3. Rakul, O. V. (2016) “Actualization of the factors that determine the peculiarities of the formation of fiscal policy of Ukraine in modern conditions”, Aktual'ni problemy vitchyznianoi iurysprudentsii, vol. 2, pp. 114-117.

4. Rimarskaya, R. Yu. (2015), “Fiscal Policy and Economic Growth in Ukraine”, Stratehichni priorytety, vol. 3, pp 79-85.

5. Klepanchuk, O. Yu. (2014), “Fiscal Policy as an Instrument for the Regulation of Economy”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy,  vol. 24.5, pp 250-256.

6. The official site of State Treasury of Ukraine (2017), available at: http://www.treasury.gov.ua (Accessed Dec 2017)

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On Prevention of Financial Crisis and Creation of Preconditions for Economic Growth in Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1166-18 (Accessed Dec 2017)

8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Other Legislative Acts of Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-18(Accessed Dec 2017)

9. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2017), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed Dec 2017)

10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine for 2017”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1801-19#n154 (Accessed Dec 2017).

11. Amelin, A (2013), “State Budget of Ukraine 2017: Challenges and Prospects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 8, available at: http://hvylya.net/analytics/economics/derzhavniybyudzhet-ukrayini-2017-vikliki-ta-perspektivi.html. (Accessed Dec 2017).

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2017 р.