EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2011

УДК 657.04:658.1

 

С. Я. Салига,

д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту КПУ,

Т. О. Меліхова,

к.е.н., доцент кафедри Облік і аудит ЗДІА

 

ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Influence of financial analysis on enterprises financial security

 

Анотація: В статті розроблено метод визначення впливу фінансового аналізу на фінансову безпеку підприємства на основі розрахунку частки річного економічного ефекту одержаного за рахунок покращення фінансового аналізу у загальному економічному ефекті.

 

Summary: Method of examination of influence of financial analysis on enterprises financial security on the base of estimation of the part of annual economic effect is proposed in the article.

 

Ключеві слова:  фінансовий аналіз,  ліквідність, рентабельність, ділова активність, фінансова безпека.

 

Key words: financial analysis, financial security, working activity, liquidity, rent ability.

 

 

Вступ.

В ринкових умовах фінансова безпека підприємства набуває нових форм і направлень. Внаслідок цього виявлено взаємозв’язок між фінансовою безпекою підприємства та проведення фінансового аналізу, тому що сформована фінансова безпека існує на тих підприємствах, які слідкують за своїм фінансовим станом та фінансовими результатами діяльності. Однак існують складності при забезпеченні фінансової безпеки підприємства, що обумовлено нестабільністю фінансово-господарської діяльності із-за  кризового стану економіки.

Основним завданням проведення фінансового аналізу для вивчення стану фінансової безпеки підприємства є оцінка результатів фінансово-господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), підприємство: платоспроможним (неплатоспроможним), фінансово незалежним (залежним), рентабельним (нерентабельним), високу (низку) ділову активність, що допоможіть вивчити загрози фінансової безпеки підприємства та надати пропозиції керівництву для зміцнення фінансової безпеки.

Постановка завдання.

1. Розробити метод визначення впливу покращення фінансового аналізу на стан фінансової безпеки підприємства.

Результати.

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться на підставі фінансової звітності. Для загальної оцінки динаміки фінансового стану підприємства, згруповано статті активу і пасиву балансу в однорідні групи за економічними ознаками групи. Аналіз структури майна підприємства за 2008 - 2010 рр. показано у табл. 1.

 

Таблиця 1.

Аналіз структури майнового стану ВАТ «Бізон» за 2008 – 2010 рр.

Показники

Джерело інформації

на 01.01.2009 р.

на 01.01.2010 р.

на 01.01.2011 р.

Відхилення, тис. грн.

тис.

грн.

% у загальній сумі майна

тис.

грн.

% у загальній сумі майна

тис.грн

% у загальній сумі майна

2009р

від 2008р

2010р від 2009р

Всього майна

Ряд.280 (ф.1)

66280

100,0

155224

100,0

245840

100,0

+88944

+90616

в т.ч іммобілізовані активи

Ряд.080 (ф.1)

22405

33,8

23376

15,1

54938

22,4

 

 

+971

 

 

+31562

Мобільні активи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запаси та витрати

Ряд.100+110+120+130+140 (ф.1)

24213

36,5

33112

21,3

47072

19,1

 

+8899

 

+13960

дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти і інші активи

Ряд.150+160+170+180+190+200+210+220+230+

240+250+

270 (ф.1)

 

 

19662

 

29,7

 

98736

 

63,6

 

143830

 

58,5

 

 

 

 

+79074

 

 

 

 

 

+45094

 

З табл. 1 видно, що у 2008 р. у загальному майні підприємства найбільшу питому вагу 29,7 займають дебіторська заборгованість з грошовими коштами, 33,8 - основні засоби та 36,5 - запаси; у 2009 р. у загальному майні підприємства найбільшу питому вагу 63,6 займають дебіторська заборгованість з грошовими коштами, 21,3 - запаси та 15,1 -  основні засоби. У 2009 р. у порівнянні з 2008 р. питома вага основних засобів зменшилась на 18,7, питома вага запасів зменшилася на 15,2 та питома вага дебіторської заборгованості та грошових коштів збільшилась на 33,9. У 2010 р. у загальному майні підприємства найбільшу питому вагу 58,5 займає дебіторська заборгованість та грошові кошти, 22,4 - основні засоби та 19,1 - запаси. У 2010 р. у порівнянні з 2009 р. питома вага основних засобів збільшилася на 7,3, питома вага дебіторської заборгованості та грошових коштів зменшилась на 5,1 та питома вага запасів зменшилась  на 2,2 (рис. 1).

 

 


Рис. 1. Динаміка активів ВАТ «Бізон», тис. грн

 

Аналіз основних засобів за 2008 – 2010 рр. показано у табл. 2.

 

Таблиця 2.

Аналіз основних засобів підприємства ВАТ «Бізон» за 2008 – 2010 рр.

Показники

Джерело інформації

на 01.01.2009 р.

на 01.01.2010 р.

на 01.01.2011 р.

Відхилення, тис. грн.

тис.

грн.

од.

тис.

грн.

од.

тис.грн.

од.

2009р

від 2008р

2010р

від

2009р

Всього основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість

ряд.031 ф.1

34790,3

X

36455

X

51460

X

 

+1664,7

 

+15005

Залишкова вартість

ряд.030 ф.1

16144,2

Х

17321,4

Х

31458

Х

 

+1177,2

 

+14136,6

Коефіцієнт зносу

 

 

0,54

 

0,52

 

0,39

 

 

 

З табл. 2 видно, що у 2009 р. первісна вартість основних засобів зросла на 1664,7 тис. грн. або на 4,8%. Коефіцієнт зносу знизився на 0,02, що є позитивною тенденцією роботи підприємства. У 2010 р. первісна вартість основних засобів збільшилась на 15005 тис. грн. або на 41,2%. Коефіцієнт зносу знизився на 0,13, що є негативною тенденцією роботи підприємства.

Аналіз структури оборотних засобів підприємства за 2008 - 2010 рр. показано у табл. 3.

 

Таблиця 3.

Аналіз структури оборотних засобів ВАТ «Бізон» за 2008 – 2010 рр.

Показники

Джерело інформації

на 01.01.2009 р.

на 01.01.2010 р.

на 01.01.2011 р.

Відхилення, тис. грн.

тис.

грн.

% у загальній сумі майна

тис.

грн.

% у загальній сумі майна

тис.грн.

% у загальній сумі майна

2009р

від 2008р

2010р від 2009р

Всього оборотних засобів

Ряд.260+270 (ф.1)

43601

100,0

131255

100,0

190440

100,0

 

+87654

 

+59185

Запаси і витрати

Ряд.100+110+120+130+140+270 (ф.1)

24213

55,5

33112

25,2

47072

24,7

 

+8899

 

+13960

Розрахунки з дебіторами

Ряд.150+160+170+180+190+200+210 (ф.1)

13531

31,0

36592

27,9

112327

59,0

 

 

+23061

 

 

+75735

Грошові кошти і інші активи

Ряд.220+230+240+250 (ф.1)

5857

13,5

61551

46,9

31041

16,3

 

+55694

 

-30510

Власні оборотні засоби

Ряд.380-(080-050) (ф.1)

6823

15,6

18373

14,0

26230

13,8

 

+11550

 

+7857

Доля власних оборотних коштів в активах підприємства (нормативне значення 30%)

(п.5/ ряд.280 (Ф.1))*100

     Х

10,3

      Х

11,8

      Х

10,7

 

 

 

 

 

+1,5

 

 

 

 

 

-1,1

Доля власних оборотних коштів в товарних запасах (нормативне значення 50%)

(п.5/ряд.100+…+ 140(Ф.1))*100

     Х

28,2

      Х

55,5

      Х

55,7

 

 

 

 

 

+27,3

 

 

 

 

 

+0,2

 

З табл. 3 видно, що у 2008 р. у загальному розмірі оборотних засобів підприємства найбільшу питому вагу 55,5 займає запаси, 31,0 - грошові кошти та 13,5 - розрахунки з дебіторами; у 2009 р. у загальному розмірі оборотних засобів підприємства найбільшу питому вагу 46,9 займає грошові кошти, 27,9 - розрахунки з дебіторами та 25,2 - запаси. У 2009 р. у порівнянні з 2008 р. питома вага запасів зменшилась на 30,3, питома вага розрахунків з дебіторами зменшилась на 3,1 та питома вага грошових коштів збільшилась  на 33,4. Доля власних оборотних коштів в активах підприємства та доля власних оборотних коштів в товарних запасах у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. зменшилась. У 2010 р. у загальному розмірі оборотних засобів підприємства найбільшу питому вагу 59,0 займає розрахунки з дебіторами, 24,7 - запаси та 16,3 - грошові кошти. У 2010 р. у порівнянні з 2009 р. питома вага запасів зменшилась на 0,5, питома вага розрахунків з дебіторами збільшилась на 31,1 та питома вага грошових коштів зменшилась на 30,6. Доля власних оборотних коштів в активах підприємства  та доля власних оборотних коштів в товарних запасах у 2010 р. у порівнянні з 2009 р. зменшилась (рис. 2).

У ВАТ «Бізон» сума грошей повинна бути такою, щоб її вистачило для погашення всіх першочергових платежів. Однак наявність великих залишків грошей протягом тривалого періоду часу може бути результатом неправильного використання капіталу. Їх потрібно швидко пускати в обіг з метою одержання прибутку: розширювати своє виробництво  чи вкладати в акції інших підприємств.

 

Рис. 2. Динаміка оборотних засобів ВАТ «Бізон», тис. грн

 

Аналіз складу дебіторської заборгованості та зобовязань за 2008 – 2010 рр. показано у табл. 4.

 

Таблиця 4.

Аналіз складу дебіторської заборгованості та зобовязань за 2008 – 2010 рр.

Показники

Джерело інформації

на

01.01. 09

тис.грн.

на 01.01.10р. тис.грн.

на 01.01.11р., тис.грн.

Відхилення 2009р

від 2008р

Відхилення 2010р від 2009р

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Дебіторська заборгованість:

Ряд.1+2+3+4+5+6+7

13531,1

36592,2

112327

23061

170,4

75735

207,0

Векселі одержані

Ряд.150 (Ф.1)

 

663,1

0

663,1

 

-663,1

0,0

За товари, роботи, послуги

Ряд.160 (Ф.1)

9171,6

28859,6

81892

19688

214,7

53032

183,8

За розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

 

- з бюджетом

Ряд.170 (Ф.1)

787,2

2409,2

20224

1622

206,0

17815

739,4

- за виданими авансами

Ряд.180 (Ф.1)

2951,2

4565,9

10193

1614,7

54,7

5627,1

123,2

- з нарахованих доходів

Ряд.190 (Ф.1)

 

 

 

 

 

 

 

- із внутрішніх розрахунків

Ряд.200 (Ф.1)

 

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

Ряд.210 (Ф.1)

621,1

94,4

18

-526,7

-84,8

-76,4

-81,9

Зобов’язання:

Ряд.8+…+22

37393,4

113710,4

164779

76317

204,1

51069

44,9

Забезпечення наступних витрат і платежів

Ряд.430 (Ф.1)

241,6

115,2

1

-126,4

-52,3

-114,2

-99,1

Довгострокові зобов’язання

Ряд.480 (Ф.1)

14536,2

76190,2

 85473

61654

424,1

9282,8

12,2

Поточні зобов’язання:

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

Ряд.500 (Ф.1)

6702,9

2821

 

         7466

-3881,9

-57,9

4645

164,7

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Ряд.510 (Ф.1)

1645,9

3762,5

10724

2116,6

128,6

6961,5

185,0

Векселі видані

Ряд.520 (Ф.1)

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість  за товари, роботи, послуги

Ряд.530 (Ф.1)

6508,9

8392,7

28301

1883,8

28,9

19908

237,2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

 

- з одержаних  авансів

Ряд.540 (Ф.1)

5575

18991,3

25886

13416

240,7

6894,7

36,3

- з бюджетом

Ряд.550 (Ф.1)

1221,3

1534,2

205

312,9

25,6

-1329,2

-86,6

- з позабюджетних платежів

Ряд.560 (Ф.1)

18,8

19

78

0,2

1,1

59

310,5

- зі страхування

Ряд.570 (Ф.1)

178,2

284,3

399

106,1

59,5

114,7

40,3

- з оплаті праці

Ряд.580 (Ф.1)

463,8

671,7

891

207,9

44,8

219,3

32,6

- з учасниками

Ряд.590 (Ф.1)

24,4

107,8

4628

83,4

341,8

4520,2

4193,1

- із внутрішніх розрахунків

Ряд.600 (Ф.1)

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

Ряд.610 (Ф.1)

276,4

820,5

727

544,1

196,9

-93,5

-11,4

Доходи майбутніх періодів

Ряд.630

 

 

 

 

 

 

 

 

З даних табл. 4 видно, що у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. дебіторська заборгованість збільшилась на 23061 тис. грн. або 170,4%, а саме: за рахунок збільшення розрахунків з покупцями на 19688 тис. грн. або 214,7%, за рахунок збільшення розрахунків за виданими авансами на 1614,7 тис. грн. або 54,7% та за рахунок зменшення розрахунків з бюджетом на 1622 тис. грн. або 206%. У 2010 р. у порівнянні з 2009 р. дебіторська заборгованість збільшилась на 75735 тис. грн. або 207%, а саме: за рахунок збільшення розрахунків з покупцями на 53032 тис. грн. або 183,8%, за рахунок збільшення розрахунків за виданими авансами 5627,1 тис. грн. або 123,2% та за рахунок збільшення розрахунків з бюджетом на 17815 тис. грн. або 739,4%.

У 2009 р. у порівнянні з 2008 р. зобов’язання збільшились на 76317 тис. грн. або 204,1%, а саме: за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 1883,8 тис. грн. або 28,9%, за рахунок збільшення розрахунків з бюджетом  на 312,9 тис. грн. або 25,6%, за рахунок збільшення розрахунків за отриманими авансами на 13416 тис. грн. або 240,7%, за рахунок збільшення розрахунків з оплати праці на 207,9 тис. грн. або 44,8%, за рахунок збільшення розрахунків зі страхуванням на 106,1 тис. грн. або 59,5%, за рахунок збільшення інших поточних зобов’язань на 544,1 тис. грн. або 196,9%. У 2010 р. у порівнянні з 2009 р. зобов’язання збільшились на 51069 тис. грн. або 44,9%, а саме: за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 19908 тис. грн. або 237,2%, за рахунок зменшення розрахунків з бюджетом на 1329,2 тис. грн. або 84,6%, за рахунок збільшення розрахунків за отриманими авансами на 6894,7 тис. грн. або 36,3%, за рахунок зменшення розрахунків з оплати праці збільшення на 219,3 тис. грн. або 32,6%, за рахунок розрахунків зі страхуванням збільшення на 114,7 тис. грн. або 40,3% та за рахунок збільшення довгострокових зобов’язання на 9282,8 тис. грн. або 12,2% (рис. 3).

 

Рис. 3. Динаміка дебіторської заборгованості та зобов’язань  ВАТ «Бізон» за 2008 - 2010 рр., тис. грн

 

Аналіз складу власного капіталу за 2008 – 2010 рр. (табл. 5).

 

Таблиця 5.

Аналіз складу власного капіталу ВАТ «Бізон» за 2008 – 2010 рр.

Показники

Джерело інформації

на 01.01.09р., тис.грн.

на 01.01.10р., тис.грн.

на 01.01.11р., тис.грн.

Відхилення 2009р

від 2008р

Відхилення 2010р від 2009р

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Власний капітал – всього

ряд. 380 (Ф.1)

28887

41514

81061

12627

43,7

39548

95,3

Статутний фонд

Ряд.300 (Ф.1)

2215

2215

2215

0

100,0

0

100,0

Відношення податкової заборгованості до власного капіталу, %

Дані з особового рахунку платника податків та дані підприємства*100/ Ряд.1

1,3

0,9

0,5

x

Х

x

х

Залучені кошти - всього

ряд.( 5+6+7)

21239

79011

92939

57772

272,0

13928

17,6

Кредити банків

Ряд.440+500 (Ф.1)

20870

79011

92939

58141

278,6

13928

17,6

Позикові кошти

Ряд.450+470(Ф.1)

0

0

0

0

-

0

-

Відстрочені подат-кові зобов’язання

Ряд.460 (Ф.1)

369

0

0

-369

0,0

0

-

Відношення залучених коштів до власного капіталу, %

ряд.4/ряд.1*100

73,5

190,3

114,7

x

х

x

х

Розрахунки з кредиторами

Ряд.510+520+530+540+550+560+570+580 (Ф.1)

15612

33656

66484

18044

115,6

32828

97,5

в т.ч.: з бюджетом

Ряд.550+560+ 570(Ф.1)

1418

1838

682

419

29,6

-1156

-62,9

по оплаті праці

Ряд.580(Ф.1)

464

672

891

208

44,8

219

32,6

Інші коротко-строкові пасиви

Ряд.590+600+ 610(Ф.1)

301

928

5355

628

208,6

4427

476,9

 

З даних табл. 5 видно, що у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. розмір власного капіталу збільшився на 12627 тис. грн. або 43,7%, розмір розрахунки з кредиторами збільшився на 18044 тис. грн. або 115,6%, у тому числі розрахунки з оплати праці збільшились на 208 тис. грн. або 44,8% та розрахунки з бюджетом збільшились  на 419 тис. грн. або 29,6%.

У 2010 р. у порівнянні з 2009 р. розмір власного капіталу збільшився на 39548 тис. грн. або 95,3%, розрахунки з кредиторами збільшився на 32828 тис. грн. або 97,5%, у тому числі розрахунки з оплати праці збільшились на 219 тис. грн. або 32,6% та розрахунки з бюджетом зменшились на 1156 тис. грн. або 62,9% (рис. 4).

Отже, найбільша питома вага в загальній вартості джерел формування засобів підприємства займають власні засоби. Негативною стороною є ріст кредиторської заборгованості перед бюджетом, заборгованості з оплати праці, страхуванню і за товари і послуги, а також повне ігнорування керівництвом довгострокового кредитування підприємства. 

 

Рис. 4. Динаміка джерел коштів, вкладених у майно ВАТ «Бізон» за 2008 – 2010 рр., тис. грн

 

Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ «Бізон» за допомогою фінансових коефіцієнтів (показників):

1. Оцінка майнового стану підприємства. При ознайомленні інвестора з об'єктом інвестування та при визначенні потенціальних можливостей повертання вкладених коштів використовуються наступні показники (табл. 6).

 

Таблиця 6.

Показники майнового стану ВАТ «Бізон»

Показник

Формула для розрахунку

01.01.09р.

01.01.10р.

01.01.11р.

1.

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,54

0,52

0,39

2.

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,11

0,18

0,32

3.

Частка оборотних засобів в активах

0,66

0,85

0,77

4.

Коефіцієнт мобільності активів

1,95

5,62

3,47

 

Аналіз показників майнового стану ВАТ «Бізон» (табл. 6) показав:

- коефіцієнт зносу основних засобів (Кз.оз.) на ВАТ «Бізон» станом на 01.01.09р. дорівнює 0,54; на 01.01.10р. – 0,52 та на 01.01.11р. – 0,39. Отже, зменшення показника свідчить про відповідність нормативному значенню, а саме: оновлення обладнання, збільшення інвестицій підприємства у власні необоротні активи;

- коефіцієнт оновлення основних засобів (Кон.оз.) на ВАТ «Бізон» Кон.оз. (по роках) дорівнює 0,11; 0,18 та 0,32 відповідно. Це означає, що оновлення основних засобів відбулося у  2008 р. на 11%, у 2009 – на 18%, у 2010 – на 32%;

-  частка оборотних засобів в активах (Чоб.з.) на ВАТ «Бізон» Чоб.з станом на 01.01.09р. дорівнює – 0,66, на 01.01.10р. – 0,85, на 01.01.11р. – 0,77. Такий коефіцієнт свідчить про наявність у підприємства оборотних активів у складі всіх активів по балансу – 66%, 85% та 77%, тобто у підприємства достатньо оборотних засобів для ведення господарської діяльності;

- коефіцієнт мобільності активів (Кмоб.а.) на ВАТ «Бізон» Кмоб.а станом на 01.01.09р. дорівнює – 1,95 (майже у 4 рази більше), на 01.01.10р. – 5,62 (у 11 разів більше нормативного значення), на 01.01.11р. – 3,47 (майже в 7 разів перевищує норму). Це говорить про значний вміст в активах балансу оборотних засобів: запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів. Таким чином, підприємство має можливість для впровадження нових проектів та розширення виробництва. Інакше розміщення оборотних засобів в активах підприємства можна вважати неефективним (рис. 5). 

2. Оцінка ліквідності підприємства.  Розрахунок показників ліквідності представлений в табл. 7.

 

Рис. 5. Зміна показників ділової активності на ВАТ «Бізон»  за 2008 – 2010 рр.

 

Таблиця 7.

Показники ліквідності підприємства ВАТ «Бізон»

Показник

Формула для розрахунку

01.01.09

01.01.10

01.01.11

1.

Коефіцієнт поточ-ної ліквідності (покриття боргів)

 

1,93

 

3,49

 

2,4

2.

Коефіцієнт швид-кої ліквідності (проміжної ліквід-ності або плато-спроможності)

0,86

2,62

1,81

3.

Коефіцієнт загаль-ної ліквідності

1,18

1,16

1,16

4.

Коефіцієнт абсо-лютної ліквідності (грошової плато-спроможності)

0,19

1,57

0,36

5.

Чистий оборотний капітал (тис.грн.)

ф.№1 (р.260-р.620)

20984,9

93849,7

111135

 

Аналіз показників ліквідності ВАТ «Бізон» (табл. 7) показав:

- коефіцієнт поточної ліквідності (Кп) на ВАТ «Бізон» станом на 01.01.09р. Кп = 1,93, на 01.01.10р. Кп = 3,49, що свідчить про те, що підприємство було здатне своєчасно погашати зобов'язання перед кредиторами. Станом на 01.01.11р. Кп дещо знизився і став дорівнювати 2,4, але цей факт ще не свідчить про виникнення фінансового ризику та низьку ліквідність та платоспроможність;

- коефіцієнт швидкої ліквідності (Кш.л.), на ВАТ «Бізон» цей показник є значно вищим за оптимальне значення та має тенденцію до зростання. Так, станом на 01.01.09 Кш.л = 0,86; на 01.01.10 Кш.л = 2,62; на 01.01.11 Кш.л = 1,81. Отже, підприємство має достатньо власних коштів для продовження господарської діяльності;

- коефіцієнт загальної ліквідності (Кз.л.) на ВАТ «Бізон» Кз.л. (по роках) відповідає нормі, що свідчить про стійкий фінансовий стан підприємства;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс.л) на ВАТ «Бізон» у 2008 р. Кабс.л = 0,19, що свідчить про деяку грошову неплатоспроможність підприємства, у 2009 р. цей показник зріс за рахунок збільшення на поточному рахунку суми грошових коштів в іноземній валюті, у 2010 р. Кабс.л = 0,36, тобто значно знизився, але цілком відповідає нормативному значенню;

- чистий оборотний капітал (ЧОК) на ВАТ «Бізон» цілком відповідають поставленим умовам, що свідчить про фінансову стійкість підприємства та можливість розширення діяльності в майбутньому.

Таким чином, станом на 01.01.10р. показники ліквідності та платоспроможності підприємства значно підвищилися, а станом на 01.01.11р. дещо знизилися за рахунок зростання суми поточних зобов'язань підприємства, але знаходяться в межах нормативних значень (рис. 6).

 

Рис. 6. Зміна показників ліквідності на ВАТ «Бізон» за 2008 – 2010рр.

 

3. Оцінка платоспроможності (фінансової стійкості) ВАТ «Бізон». Розрахунок показників фінансової незалежності показано в табл. 8.

 

Таблиця 8.

Показники фінансової незалежності ВАТ «Бізон»

Показник

Формула для розрахунку

01.01.09

01.01.10

01.01.11

1.

Коефіцієнт фінан-сової незалежності

0,44

0,27

0,33

2.

Коефіцієнт фінан-сової стабільності

0,78

0,37

0,49

3.

Коефіцієнт забез-печеності власни-ми засобами

0,15

0,14

0,14

4.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,73

2,26

1,37

5.

Величина робочого капіталу

20985

93850

111135

6.

Коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів

0,51

0,18

0,29

 

Аналіз показників фінансової незалежності ВАТ «Бізон» (табл. 8) показав:

- коефіцієнт фінансової незалежності (Кавт) на ВАТ «Бізон»  Кавт за всі 3 роки менше критичного значення, отже підприємство можна вважати фінансово залежним від зовнішніх залучених джерел (інвесторів та кредиторів), при чому станом на 01.01.10р. ця залежність зросла майже в 2 рази, а на 01.01.11р. Кавт = 0,33, тобто ситуація дещо покращилась;

- коефіцієнт фінансової стабільності (Кф.с.) на ВАТ «Бізон» цей показник значно менше нормативного значення, це свідчить про недостатній рівень фінансової стійкості та залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел. Так, коефіцієнт фінансової стабільності (по рокам) дорівнює 0,78, 0,37 та 0,49 відповідно;

- коефіцієнт забезпеченості власними засобами (Кз.вз) на ВАТ «Бізон»  значення Кз.вз протягом трьох років відповідає нормі, що свідчить про наявність у підприємства власних оборотних засобів, необхідних для його фінансової незалежності від кредиторів;

- коефіцієнт маневреності власного капіталу (Кман)  на ВАТ «Бізон» за 2008 та 2009 рр. значення показника дорівнювало 0,73 та 2,26 відповідно. Це високий показник, який характеризує наявність у підприємства власного оборотного капіталу для маневрування ним в цілях сприятливого ведення бізнесу. Але у 2010 р. Кман дещо знизився і став дорівнювати 1,37(хоча залишається досить високим і цілком відповідає нормативному значенню);

- робочий капітал (РК) на ВАТ «Бізон» з кожним роком частка РК збільшується. Так, у 2008 р. РК = 20985 тис.грн., у 2009 р. РК = 93850 тис.грн. (майже у 4,5 рази більше порівняно з 2008 р.), а у 2010 р. РК = 111135 тис.грн. (у 1,2 рази більше порівняно з 2009 р.)

- коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів (Кна/оа) на ВАТ «Бізон» у 2008 р. 0,51 < 0,78; у 2009 р. 0,18 < 0,37; у 2010 р. 0,29 < 0,49. Це свідчить про те, що власний капітал повністю забезпечує фінансування необоротних активів, що є свідченням фінансової незалежності від зовнішніх джерел (рис. 7).

4. Оцінка ділової активності підприємства. Оцінка ділової активності підприємства розглядається за допомогою показників, представлених в табл. 9.

 

Рис. 7. Зміна показників фінансової незалежності на ВАТ «Бізон» за 2008 – 2010 рр.

 

Таблиця 9.

Показники ділової активності ВАТ «Бізон»

Показник

Формула для розрахунку

01.01.09 р.

01.01.10 р.

01.01.11 р.

1

2

3

4

5

6

1.

Коефіцієнт оборотності активів

0,22

0,16

0,13

2.

Фондовіддача

0,88

1,02

1,09

3.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

Період

обороту

 

0,33

 

 

 

1091

0,2

 

 

 

1800

0,17

 

 

 

2118

4.

Коефіцієнт оборотності запасів

Період

обороту

0,63

 

 

571

0,6

 

 

600

0,67

 

 

537

5.

Коефіцієнт заборгованості

1,29

2,74

1,02

6.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Сума

 

 

 

0,56

 

 

 

0,44

 

1

 

 

0,73

 

 

 

0,27

 

1

 

 

0,67

 

 

 

0,33

 

1

7.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,55

0,49

0,44

 

Аналіз показників ділової активності ВАТ «Бізон» (табл. 9) показав: 

- коефіцієнт оборотності активів (Коб.а) на ВАТ «Бізон» Коб.а = 0,22; 0,16 та 0,13 відповідно. Це означає, що на кожну гривню наявних у підприємства активів отримано чистого доходу від реалізації продукції у 2008 р. 0,22 грн., у 2009 – 0,16 грн., у 2010 – 0,13 грн. Зниження показника,  починаючи з 2009 р. свідчить про те, що: збільшились залишки виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції на складі; придбано нове обладнання, використання якого принесе дохід у наступні періоди; підприємство з меншою інтенсивністю використовувало активи для отримання доходу;

- фондовіддача (загальна капіталовіддача) (Фв) на ВАТ «Бізон» Фв з кожним роком зростає – 0,88, 1,02 та 1,09, але не можна сказати, що цей показник є високим. Це означає, що підприємство в динаміці все ефективніше використовувало основні засоби, оскільки на кожну гривню вартості основних засобів отримано у 2008 р. лише 0,88 грн., у 2009 – 1,02 грн., у 2010 – вже  1,09 грн. чистого доходу від реалізації продукції;

- коефіцієнт оборотності оборотних засобів (активів) (Коб.Об.з) на   ВАТ «Бізон» (по роках) Коб.Об.з = 0,33; 0,2 та 0,17. Це означає, що на кожну гривню оборотних засобів, наявних у підприємства, отримано чистого доходу від реалізації у 2008 р. – 0,33 грн., у 2009 р. – 0,2 грн., у 2010 р. – 0,17 грн. Спостерігаємо зменшення значення Коб.Об.з, що свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів. Важливим показником є також період обороту По – тривалість одного обороту у днях. Він показує кількість днів, необхідних підприємству для поповнення його оборотних засобів. На ВАТ «Бізон» По дорівнює у 2008 р. – 1091 к.дн., у 2009 р. – 1800 к.дн., у 2010 р. – 2118 к.дн. Саме стільки днів знадобилось підприємству, щоб поповнити свої оборотні засоби;

- коефіцієнт оборотності запасів (Коб.з.) на ВАТ «Бізон» (по роках) Коб.з. = 0,63; 0,6 та 0,67. Це означає, що на кожну гривню оборотних засобів, наявних у підприємства, отримано чистого доходу від реалізації у 2008 р. – 0,63 грн., у 2009 р. – 0,6 грн., у 2010 р. – 0,67 грн. Поб.з – тривалість одного обороту в днях. Поб.з у 2008, 2009 та 2010 рр. дорівнює 571 к.дн., 600 к.дн. та 537 к.дн. відповідно;

- коефіцієнт заборгованості (Кз) на ВАТ «Бізон» Кз дорівнює у 2008 р. 1,29, у 2009 р. – 2,74, у 2010 р. – 1,02. На ВАТ «Бізон»  оптимальне значення показника перевищено у 2008 р. – майже у 2 рази, у 2009 – у 4 рази, у 2010 – у 1,5 рази. Але спостерігається тенденція до зменшення залежності підприємства від залучених коштів вже в 2010 р.;

- коефіцієнт концентрації залученого капіталу (Кк.зк) на ВАТ «Бізон» (тобто пасивів балансу) у 2008 р. складає 0,56 (56%), у 2009 р. – 0,73 (73%), у 2010 р. – 0,67 (67%). Збільшення показника у 2009 р. відбулося за рахунок отримання великого довгострокового кредиту банку. Коефіцієнт концентрації власного капіталу Кк.вк дорівнює (по роках) 0,44, 0,27 та 0,33 відповідно;

- коефіцієнт оборотності власного капіталу (Коб.вк) на ВАТ «Бізон» Коб.вк (по роках) дорівнює 0,55; 0,49 та 0,44. Це означає, що середня вартість власного капіталу брала участь у формуванні виручки від реалізації у 2008 р. всього 0,55 рази, у 2009 р. –  0,49 рази, у 2010 р. – 0,44 рази. На ВАТ «Бізон» в динаміці спостерігаємо зменшення Коб.вк та не досить ефективне використання капіталу (рис. 8).

5. Оцінка рентабельності (прибутковості) діяльності підприємства.

Рис. 8. Зміна показників ділової активності ВАТ «Бізон» за 2008 –2010 рр.

 

Розрахунок показників рентабельності представлений в табл. 10.

 

Таблиця 10.

Показники рентабельності ВАТ «Бізон»

Показник

Формула для розрахунку

01.01.09р.

01.01.10р.

01.01.11р.

1.

Коефіцієнт рентабельності активів

0,02

0,06

0,05

2.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,06

0,19

0,15

3.

Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу

0,08

0,13

0,1

4.

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,11

0,4

0,35

5.

Рентабельність реалізованої продукції, %

66,8%

140,5%

111,17%

6.

Рентабельність реалізації, %

36,4%

83,95%

73,24%

 

Аналіз показників рентабельності ВАТ «Бізон» (табл. 10) показав:

- коефіцієнт рентабельності активів (Кр.а.) на ВАТ «Бізон» у 2009 р. порівняно з 2008 р. Кр.а. збільшився і складав 0,06, що вказує на те, що підприємство на кожну гривню вартості активів отримало чистого прибутку 0,06 грн. У 2010 р. значення коефіцієнта дещо знизилося, що може свідчити про уповільнення темпів економічного росту та розвитку підприємства;  

- коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Кр.вк) на ВАТ «Бізон» цей показник відповідає встановленим нормам, не дивлячись на його зменшення у 2010 р. до 0,15. Це означає, що у 2010 р. на кожні 100 грн., вкладених у власний капітал, підприємство отримало 15 грн. чистого прибутку;

- коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу (Кр.ск) на ВАТ «Бізон» даний коефіцієнт має тенденцію до збільшення, а його високе значення в 2009 р. свідчить про ефективне використання активів (цього не можна сказати про 2008 р.). Так, у 2008, 2009 та 2010 рр. на одну гривню всіх своїх активів підприємство отримало 8, 13 та 10 коп. прибутку від основної діяльності відповідно;

- коефіцієнт рентабельності діяльності (Кр.д.) на ВАТ «Бізон» Кр.д. за 2008, 2009, 2010 р. дорівнює 0,11, 0,40 та 0,35, іншими словами на кожну гривню чистого доходу (виручки) від реалізації продукції підприємством отримано 11, 40, 35 коп. відповідно чистого прибутку;

- рентабельність реалізованої продукції (Рп) на ВАТ «Бізон» цей показник дуже високий (111,17% у 2010 р.), що свідчить про випуск підприємством високорентабельної продукції;

- рентабельність реалізації (Рр) на ВАТ «Бізон» цей показник досить високий та має тенденцію до збільшення. Так, у 2008, 2009, 2010 рр. величина операційного прибутку, який приходиться на одну гривню чистого доходу від реалізації продукції складає 0,36, 0,84 та 0,73 грн. відповідно (рис. 9).

 

Рис. 9. Зміна показників рентабельності на ВАТ «Бізон» за 2008 – 2010 рр.

 

Виникає питання, чи можна розрахувати вплив покращення фінансового аналізу на економічну ефективність створення системи фінансової безпеки. В економічній літературі не розглядалося питання щодо визначення впливу окремої складової. Пропонуємо такий вплив визначати за формулою:

 

 ,

 

де  – коефіцієнт, який визначає вплив фінансового аналізу на економічну ефективність системи фінансової безпеки підприємства, відносні од.;

– річний економічний ефект, одержаний за рахунок покращення фінансового аналізу, грн/рік;

– річний економічний ефект, одержаний за рахунок створення системи фінансової безпеки підприємства, грн/рік.

 

Висновки.

Розроблено метод визначення впливу фінансового аналізу на фінансову безпеку підприємства на основі розрахунку частки річного економічного ефекту одержаного за рахунок покращення фінансового аналізу у загальному економічному ефекті. Метою проведення фінансового аналізу для вивчення стану фінансової безпеки підприємства є одержання необхідної кількості інформативного матеріалу, який дасть змогу оцінити об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, фінансових результатів, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами, виявить загрози фінансової безпеки підприємства та надасть пропозиції керівництву для зміцнення фінансової безпеки.

 

Список використаних джерел

1. Меліхова Т.О. Вплив аудиту податків на економічну ефективність формування фінансової безпеки підприємства // Інституціональний вектор економічного розвитку. – Мелітополь. – 2010. − № 2. – С. 185−196.

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. / Г.В. Савицкая: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. –             344 с.

3. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. та ін. Під заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.

 Стаття надійшла до редакції 13.07.2011 р.