EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСИ ПОЛТАВЩИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
М. В. Петченко, Н. В. Гомулко

УДК: 336.2

М. В. Петченко, Н. В. Гомулко

ФІНАНСИ ПОЛТАВЩИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

В роботі проведене дослідження вітчизняного досвіду щодо управління регіональними фінансами. Встановлено, що недостатньо розроблені математичні залежності між наповненням місцевих бюджетів та показниками економічного розвитку регіону, відсутній аналіз інструментів регіональної фінансової політики та не визначені особливості фінансового розвитку областей як критерію раціональності управління регіональними фінансами в державі. Особливу увагу приділено наповненню місцевих бюджетів Полтавської області та більш детально досліджено динаміку основних податків та платежів до загального фонду протягом 2013-2017 рр.. Побудовані трендові прогнози доходів місцевих бюджетів Полтавської області, прогноз податку на доходи фізичних осіб та прогноз плати за землю у місцевих бюджетах Полтавської області. Визначено стан та основні прогнозні тенденції надходження у місцеві бюджети Полтавської області.

M. V. Petchenko, N. V. Gomulko

POLTAVA REGION FINANCES: CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Summary

In the work it was conducted research of domestic experience relatively the regional finances managing. It was established that mathematical relationships between the filling of local budgets and region indicators of economic development were not sufficiently developed, the analysis of regional financial policy instruments was absent and the features of regions financial development as a criterion of management regional finance rationality in the government were not defined. Particular attention was paid to filling the local budgets of the Poltava region and more detailed was discovered the dynamics of the main taxes and general fund payments during 2013-2017 years. The trend forecasts of the Poltava region local budget revenues, personal income tax and land payment in local budgets have been constructed. The condition and main forecasting tendencies of local budgets revenues in the Poltava region were determined.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2765

Відомості про авторів

М. В. Петченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук

M. V. Petchenko

the candidate of еconomics sciences, the docent of Accounting and Finance, Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, Kremenchuk


Н. В. Гомулко

студентка, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук

N. V. Gomulko

student, Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, Kremenchuk

Як цитувати статтю

Петченко М. В., Гомулко Н. В. Фінанси полтавщини: стан та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6290 (дата звернення: 19.04.2021).

Petchenko, M. V. and Gomulko, N. V. (2018), “Poltava region finances: condition and development prospects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6290 (Accessed 19 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.